Exempel

Här ser du vilka tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet.

Innovationsverksamhet och finansiella regelverk

För att kunna vägleda om vilka finansiella regelverk som kan vara tillämpliga har innovationscentret tagit fram information om regler som ofta berör innovationsverksamheter och exempel på vilka tillstånd som behövs för en viss typ av verksamhet. Fler exempel kommer löpande att tas fram av innovationscentret i arbetet med innovationsfrågor.

Beroende på hur verksamheten ska bedrivas och om andra tjänster ska erbjudas kan det behövas andra tillstånd eller registreringar. En bedömning av vilka tillstånd eller registreringar som krävs för den tänkta verksamheten måste alltid göras i varje enskilt fall.

Ansökningar om tillstånd och registrering

Under fliken Bank och Sök tillstånd finns ett antal tillstånd och registreringar som kan bli aktuella för företag som vill bedriva innovationsverksamhet. Det kan även bli aktuellt att titta på andra tillstånd och registreringar.

Under respektive tillstånds – och registreringstyp finns information om tillståndet eller registreringen, hänvisning till tillämplig lag och föreskrift, information om handläggningstid och avgifter samt en länk till ansökningsblanketter. Till varje blankett finns en checklista över bilagor som ska skickas in tillsammans med ansökan och hänvisning till de krav som ställs på bilagorna.

Tillstånd och undantag från tillståndsplikt enligt lagen om betaltjänster

Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster är det möjligt att ansöka om tillstånd eller undantag från tillståndsplikt. Ett företag som kommer att omsätta betaltjänster som överstiger 3 miljoner euro per månad måste ansöka om tillstånd och kallas i lagen betalningsinstitut. Ett företag som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas i lagen för registrerad betaltjänstleverantör.

Undantaget gör det möjligt för ett företag att bedriva sin verksamhet med betaltjänster i en mindre skala som en registrerad betaltjänstleverantör. Företaget måste löpande kontrollera att omsättningen inte överskrider gränsen för att kunna vara undantagen från tillståndsplikt.

Betaltjänster

Exempel 1

Ett företag vill erbjuda sina kunder att betala utfärdade fakturor, exempelvis en faktura från ett elföretag. Tjänsten ska tillhandahållas via hemsida och mobilapplikation. Kunden registrerar sitt betalkort och företaget utför betalningstransaktionen.

Företagets verksamhet omfattas av lagen (2010:751) om betaltjänster. Mer information om Betaltjänster.

Exempel 2

Ett företag vill tillhandahålla en teknisk plattform i syfte att förmedla krediter mellan investerare och kapitalsökande företag.

Företagets verksamhet kräver tillstånd som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503. Mer information om Gräsrotsfinansiering.

I det fall företaget även ska administrera räntebetalningar och amorteringar mellan kredittagare och kreditgivare ska företaget också ansöka om tillstånd eller undantag från tillståndsplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Mer information om Betaltjänster.

Lånebaserad gräsrotsfinansiering (crowdfunding)

Exempel 1

Ett företag vill tillhandahålla en teknisk plattform i syfte att förmedla blancokrediter mellan investerare och kapitalsökande konsumenter. Företaget ska bland annat utföra stödtjänster som exempelvis kreditprövning och upprätta kreditavtal mellan kreditgivare och kredittagare.

Företagets verksamhet omfattas av lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Mer information om Konsumentkreditinstitut.

I det fall företaget även ska administrera räntebetalningar och amorteringar mellan kredittagare och kreditgivare ska företaget ansöka om tillstånd eller undantag från tillståndplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Ett företag som har tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster som betalningsinstitut behöver inte ansöka om tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Det gäller dock inte ett företag som har fått undantag från tillståndsplikt.

Mer information om Betaltjänster.

Exempel 2

Ett företag vill tillhandahålla en teknisk plattform i syfte att förmedla krediter mellan investerare och kapitalsökande företag.

Företagets verksamhet ska registreras enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, eftersom företaget ska förmedla krediter till företag.

Mer information om Valutväxling och annan finansiell verksamhet.

I det fall företaget även ska administrera räntebetalningar och amorteringar mellan kredittagare och kreditgivare ska företaget i stället ansöka om tillstånd eller undantag från tillståndsplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Ett företag som har tillstånd eller undantag från tillståndsplikt enligt lagen (2010:751) om betaltjänster behöver inte vara registrerad enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Mer information om Betaltjänster.

Kryptovaluta

Exempel 1

Ett företag vill erbjuda köp av bitcoin till sina kunder genom eget lager.

Företagets verksamhet ska registreras enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, eftersom ett betalningsmedel tillhandahålls.

Mer information om Valutväxling och annan finansiell verksamhet.


Senast granskad: 2022-11-29