Valutaväxlare och annan finansiell verksamhet

Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i yrkesmässig omfattning betecknas som finansiella institut och är registreringspliktiga hos FI.

Finansiella institut ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Enligt denna lag ska FI registrera personer som kommit in med ansökan förutsatt att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, samt om kraven på ägare och ledning är uppfyllt. Kraven på ägare och ledning innebär att den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ägna sig åt verksamhet som är registreringspliktig.

  • Valutaväxling är yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta. Om valutaväxling erbjuds på annat sätt än att kunden växlar kontanter och får kontanter tillbaka omfattas verksamheten även av lagen (2010:751) om betaltjänster, se mer under länken "Betaltjänster" nedan.
  • Annan finansiell verksamhet är yrkesmässig verksamhet, som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § punkterna 2, 3, och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I detta innefattas t.ex. verksamhet med att lämnat och förmedla kredit (företagslån) eller medverka vid finansiering (factoring, leasing).
  • Sedan 1 januari 2020 är yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta registreringspliktig enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Detta innefattar t.ex. växling mellan virtuella valutor och traditionella valutor (t.ex. Bitcoin till SEK), växling mellan virtuella valutor (t.ex. Bitcoin till Eter) eller överföring av virtuella valutor (t.ex. mellan olika plånböcker).

Ansökan behöver inte göras av företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 6, 8, 9, 11-13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

FI har endast tillsyn över de finansiella institutens efterlevnad av penningtvättsregelverken, men gör i samband med ansökan (och därefter årligen) en prövning av ägare och ledning. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgifter

En avgift på 49 000 kronor för fysisk person (70 000 kr för anmälan om virtuell valuta) eller 98 000 kronor för juridisk person (217 000 kronor för anmälan om virtuell valuta) ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

FI tar därefter ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 5 000 kronor för fysisk person och 15 000 kronor för juridisk person.

Handläggningstid

FI fattar beslut om registrering inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

  • Till ansökan om registrering ska den som söker bifoga sin allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och interna regler för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.
  • Svenska finansiella institut som är juridiska personer ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-07-06