Valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i yrkesmässig omfattning betecknas som finansiella institut och ska registrera sig hos FI. Registreringsplikt gäller också när ett registrerat finansiellt institut ändrar verksamhetsinriktning.

Registreringsplikt

Finansiella institut ska ansöka om registrering av sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA).

Det är följande verksamheter som är registreringspliktiga:

  • Valutaväxling, det vill säga yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta. Om valutaväxling erbjuds på annat sätt än att kunden växlar kontanter och får kontanter tillbaka omfattas verksamheten även av lagen (2010:751) om betaltjänster, se mer under länken "Betaltjänster" nedan.
  • Annan finansiell verksamhet, det vill säga yrkesmässig verksamhet, som består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § punkterna 2, 3, och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I detta ingår till exempel verksamhet med att lämnat och förmedla kredit (företagslån) eller medverka vid finansiering (factoring, leasing).
  • Förvaltning av eller handel med virtuell valuta, det vill säga yrkesmässig verksamhet som innefattar till exempel växling mellan virtuella valutor och traditionella valutor (t.ex. Bitcoin till SEK), växling mellan virtuella valutor (t.ex. Bitcoin till Eter) eller överföring av virtuella valutor (t.ex. mellan olika plånböcker).

Ansökan behöver inte göras av företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11–13 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Krav för registrering

Enligt LVA ska FI registrera den som kommit in med ansökan om det finns skäl att anta att verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som är förenligt med penningtvättsregelverken, samt om lämplighetskravet på ägare och ledning är uppfyllt.

FI:s tillsyn m.m.

FI har tillsyn över att finansiella institut följer LVA samt penningtvättsregelverken.

Ett finansiellt institut ska snarast till Finansinspektionen anmäla ändringar av de förhållanden som institutet har angett i sin ansökan om registrering. Det inkluderar ändringar i ledning eller ägare.

Avgifter

En ansökningsavgift på 49 000 kronor för fysisk person (70 000 kr för anmälan om virtuell valuta) eller 98 000 kronor för juridisk person (217 000 kronor för anmälan om virtuell valuta) ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

FI tar även ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 20 000 kronor för fysiska personer och 40 000 kronor för juridiska personer som är registrerade hos FI.

Handläggningstid

FI fattar beslut om registrering inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

  • Till ansökan om registrering ska den som söker bifoga sin allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och interna regler för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Den som söker ska även bifoga information enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2023:22) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, bland annat gällande ägar- ägarlednings- och ledningsprövning.
  • Svenska finansiella institut som är juridiska personer ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2024-01-12