Rapport till EU-kommissionen om finansmarknadsaktörers hållbarhetsupplysningar

I en rapport från de europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, EBA och Eiopa bedöms hur finansmarknadsaktörer informerar om hur deras investeringsbeslut påverkar hållbarhetsfaktorer. FI konstaterar att det finns utrymme för förbättringar hos de svenska finansmarknadsaktörerna.

De europeiska tillsynsmyndigheterna ska årligen lämna en gemensam rapport till EU-kommissionen om hur finansmarknadsaktörer frivilligt informerar om sina investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principle adverse impact, PAI) och hur detta speglas i företagens due dilligence-processer. Även om det är en stor variation i efterlevnaden av dessa upplysningskrav – både mellan finansmarknadsaktörer och mellan olika länder - konstateras en generell förbättring jämfört med förra året.

FI har deltagit i arbetet med rapporten och kartlagt hur ett antal svenska aktörer lämnar sådana upplysningar på enhetsnivå. I rapporten lyfts bland annat god och dålig praxis fram. FI noterar att två förbättringsområden som presenteras i rapporten i hög utsträckning även gäller de svenska finansmarknadsaktörerna.

  1. Det är viktigt att upplysningarna är tydliga och åtminstone innehåller; identifiering av PAI-indikatorer, metod och data som använts vid bedömningen av respektive PAI-indikator, information om vilken period som upplysningarna avser samt, i förekommande fall, en kort summering av policyer för aktieägarengagemang och efterlevnaden av uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder. Upplysningarna ska i övrigt lämnas i linje med de generella principerna för presentation i den delegerade förordningen till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (även kallad disclosureförordningen eller SFDR).
  2. Det är viktigt att upplysningarna enkelt kan identifieras på webbplatsen och att informationen upplevs som lättillgänglig för investerare.

FI noterar dessutom att det fortfarande finns svenska aktörer som visar en alltför låg nivå gällande den generella kunskapen och förståelsen för dessa upplysningskrav. Vi uppmanar därför alla finansmarknadsaktörer att läsa rapporten och ta till sig av de exempel på god praxis som presenteras i rapporten. FI uppmuntrar också branschorganisationer att lyfta iakttagelser i rapporten och diskutera god och dålig praxis med sina medlemmar. FI kommer att följa upp utvecklingen på området.

I arbetet med denna rapport har FI kartlagt hur finansmarknadsaktörer frivilligt informerar på sina webbplatser enligt artikel 4 (a) i SFDR. Sedan 30 december 2022 gäller krav att rapportera om beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser även på produktnivå enligt artikel 7 i SFDR.