Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter infördes 2019. Alla emittenter som står under redovisningstillsyn berörs och reglerna ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Teknisk standard ska tillämpas från 1 januari 2021

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning och trädde i kraft den 18 juni 2019. Den 10 mars 2021 beslöt Riksdagen att tillämpningen av kraven på Esef-format skjuts upp ett år. Förordningen ska därmed tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. En emittent kan välja att upprätta sin års- och koncernredovisning i Esef-format för räkenskapsår som inleds tidigare än så.

Samtliga emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden omfattas.

Formatet ska användas för rapportering av års- och koncernredovisningar

De nya reglerna ska tillämpas för års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Från och med 1 januari 2022 kommer FI enbart ta emot års- och koncernredovisningar i Esef-format. Mer information om inrapporteringen finns på sidan Rapportering/Börsinformation.

Enbart primära finansiella rapporter omfattas det första året

Det första året blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. De primära finansiella rapporterna omfattar bland annat resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar först ett år senare, det vill säga räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallad blocktaggning att tillåtas. Detta innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Halvårsrapporter och redovisning för juridisk person omfattas inte

Förordningen innehåller inget krav på märkning av räkningar eller noter för redovisning för juridisk person. Sådan märkning är enligt förordningen tillåten, så länge XBRL är det språk som används och att medlemsstaterna tillhandahåller en klassificering. I Sverige finns i dag inget sådant krav eller någon sådan klassificering för de emittenter som berörs av förordningen. Förordningen innehåller inte heller något krav på vilket format som ska användas vid inrapportering av halvårsrapporter.

Reglerna berör emittenter som står under redovisningstillsyn

I och med att regelverket utgör en delegerad förordning kommer det att bli direkt tillämpligt i alla medlemsländer utan implementering i nationell lag. I Sverige innebär detta att alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) kommer att omfattas av regelverket. Det är alltså enbart de emittenter som omfattas av bestämmelserna i 16 kap. LV som är skyldiga att upprätta sin års- och koncernredovisning i enlighet med det format som framgår av förordningen.

Av 16 kap. 2 och 3 §§ LV följer att vissa emittenter är undantagna från denna skyldighet. Emittenter som undantas enligt 16 kap. 3 § är sådana som endast är utgivare av andelar i värdepappersfonder, specialfonder samt dessas utländska motsvarigheter, utgivare av penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år eller utgivare av vissa sorters obligationer. De emittenter som omfattas av undantagen behöver inte upprätta års-/koncernredovisning i Esef-format och inte heller skicka in års-/koncernredovisningar till Finansinspektionen. Att års-/koncernredovisningar inte behöver skickas in till FI följer av att dessa emittenter inte offentliggör information med stöd av 16 kap. LV, vilket medför att bestämmelserna i 17 kap. LV inte ska tillämpas (17 kap. 1 § första stycket LV). De bestämmelser som rör offentliggörande av information (17 kap. 2 § LV) och ingivande av information till FI (17 kap 3 § LV) ska således inte tillämpas av de emittenter som är undantagna enligt 16 kap 2 och 3 §§ LV. Observera att års-/koncernredovisningar inte kan skickas in till FI per mejl.

FI kan inte bistå med rådgivning, bedömningar eller uttalanden huruvida en emittent omfattas av denna skyldighet. Det FI kan göra är att upplysa om de lagar och regler som gäller. Det är en emittents ansvar att avgöra om den omfattas eller inte omfattas av en bestämmelse. En emittent som bedriver en viss typ av verksamhet har ett eget ansvar att ta del av relevanta bestämmelser på området och därefter göra en bedömning av om den aktuella verksamheten är sådan att den omfattas av FI:s tillsyn. Eftersom det åligger emittenten att se till att lagstiftningen följs bör emittenten som känner osäkerhet om rättsliga förhållanden vända sig till en juridisk rådgivare.

Frågor om Esef kan ställas till finansiellinformation@fi.se.

Revisionsberättelsen

Med hänsyn till tekniska svårigheter godtar FI tills vidare att revisionsberättelsen, som enligt 16 kap. 4 § och 17 kap. 3 § LV ska lämnas in till FI, lämnas in till myndigheten utan revisorns underskrift.

Språkbestämmelser

För emittenter som ska offentliggöra information enligt 17 kap. LV finns det bestämmelser om språk i 10 kap. 8 § Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17). Dessa bestämmelser påverkas inte av Esef-förordningen. FFFS 2007:17 kräver i vissa fall offentliggörande av års- och koncernredovisning i fler än en språkversion. Båda språkversionerna ska då upprättas i Esef-format och också offentliggöras och skickas in till FI i detta format.

Års- och koncernredovisningar som offentliggörs ska även snarast möjligt publiceras på emittentens webbplats, se 10 kap. 7 § FFFS 2007:17. Informationen ska finnas tillgänglig på webbplatsen under minst 3 år.

Tillämpning av 2021 års klassificering (taxonomi)

Esma har publicerat XBRL-klassificering för år 2021. Den tekniska uppdateringen av Esef-förordningen, som avser 2021 års klassificering, träder i kraft den 27 mars 2022. Klassificeringen ska tillämpas från och med den 1 januari 2022 på årsredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. När uppdateringen av Esef-förordningen träder i kraft får klassificeringen dock tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Enligt Esma får emittenter oavsett detta fortsätta tillämpa 2020 års klassificering på årsredovisningar för räkenskapsår som inleddes under 2021.

Testmiljö & teknisk validering

FI hade under 2020 en testmiljö där distributörer fick testa det maskinella flödet för inrapportering av års- och koncernredovisningar i Esef-format. FI kommer inte ge tillgång till någon ny testmiljö för övriga användare.

De Esef-filer som rapporteras måste vara ett av de godkända filformaten (xhtml, html, zip) och får inte innehålla virus. Utöver detta kommer FI inte införa några stoppande valideringar vid inrapportering av dessa filer.

Granskning av års- och koncernredovisningar inklusive Esef-formatet, kan komma att genomföras efter offentliggörande inom ramen för redovisningstillsyn. Läs mer om redovisningstillsyn på sidan Om redovisningstillsyn.

FI tar inte emot års- och koncernredovisningar i pdf-format från och med 1 januari 2022.

Uppskjutande av Esef

Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Regeringskansliet, 2020-11-18)

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
(2020-12-11)

Lagrådsremiss: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Regeringskansliet, 2021-01-21)

Proposition: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Regeringskansliet, 2021-02-11)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 av den 16 februari 2021 om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder och direktiv 2004/109/EG avseende användningen av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat för årliga redovisningar för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen

Beslut: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Riksdagen, 2021-03-10)

Europeiska kommissionen, Daily News, 11 december 2020, se underrubriken "Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the 'EU Recovery Prospectus'" 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

ESEF Reporting Manual

Final Report - On the draft RTS amending Delegated Regulation (EU) 2019/815 as regards the 2020 update of the taxonomy laid down in the RTS on ESEF

Esma integrates the 2020 IFRS taxonomy into Esef RTS

Instruktionsfilm: ESEF 2020 - ESMA Tutorial (Esmas Yotubekanal)

Manus till instruktionsfilmen: Video tutorial on the European single electronic format 

Final Report on the RTS on the European Single Electronic Format

European Single Electronic Format (samlad information om Esef)

Instruktionsfilm: ESEF 2020: Implementation support for preparers (Esmas Youtubekanal)

Esma publicerar taxonomifiler för att underlätta implementeringen av Esef
(2019-03-27)

ESMA publishes 2021 ESEF XBRL taxonomy files and ESEF conformance suite

ESMA publishes 2022 ESEF XBRL taxonomu files and ESEF conformance suite

EU-kommissionen

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1989 av den 6 november 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Kommissionens tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av finansiella rapporter som ingår i årliga redovisningar som upprättats i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 om ett europeiskt enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef-förordningen) 2020/C 379/01

Q&A on the RTS on European Single Electronic Format (ESEF)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/352 av den 29 november 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2021 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Senast granskad: 2022-04-06