Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter har införts 2019. De påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Krav på redovisning i enhetligt elektroniskt format skjuts upp ett år

Den 18 november skickade Finansdepartementet ut ett förslag på remiss om att senarelägga tillämpningen av kravet för emittenter att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef) med ett år.

Bakgrunden är ett förslag i EU att ge medlemsländerna en möjlighet eller skyldighet skjuta upp kravet på elektronisk rapportering till 2021, eller senare, genom en ändring i öppenhetsdirektivet. Förslaget ingår i ett åtgärdspaket för att underlätta en återhämtning på kapitalmarknaderna med hänsyn till covid-19 och förhandlas just nu inom EU.

Regeringen förslår att kraven ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. FI ska lämna sitt remissvar senast den 9 december 2020.

Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Finansdepartementet)

FI har den 9 december 2020 lämnat ett remissvar på Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet.

EU har beslutat att ge medlemsländerna möjlighet att skjuta upp tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering ett år.
EU-komissionens pressmeddelande: Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the 'EU Recovery Prospectus'

Finansdepartementet har den 21 januari 2021 publicerat en lagrådsremiss, Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Finansdepartementet).

Finansdepartementet har den 11 februari 2021 publicerat en proposition: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Prop. 2020/21:91)

EU:s offentliga tidning publicerade den 26 februari 2021 en ändring av öppenhetsdirektivet som ger medlemsländerna rätt att skjuta upp tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering, se förordning (EU) 2021/337.

Riksdagen har den 10 mars 2021 beslutat att tillämpningen av kravet på enhetlig elektronisk rapportering skjuts upp ett år, se Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Riksdagen)

Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

FI håller på att utveckla den tekniska lösningen så att det ska gå att rapportera in finansiella rapporter i Esef-format från och med 1 januari 2021.

FI:s plan är att från och med vecka 49 ge tillgång till en testmiljö för rapportering och därmed testa den tillsammans med distributörer. FI återkommer med mer information till berörda distributörer angående hur det ska gå till.

FI har från och med vecka 49 gett tillgång till en testmiljö för rapportering och testar denna tillsammans med distributörerna.

2020-12-07: Majoriteten av distributörerna har under vecka 49 testat det maskinella flödet i vår testmiljö för rapportering med ett lyckat resultat.

2021-01-29: I enlighet med nu gällande lagstiftning går det från och med den 1 januari 2021 enbart att rapportera in års- och koncernredovisningar i Esef- format.

2021-02-02: FI möjliggör för emittenter att rapportera in års- och koncernredovisningar i antingen Esef-format eller i pdf-format.

Regeringen har i lagrådsremiss föreslagit att tillämpningen av krav på rapportering i Esef-formatet skjuts upp. För att lagförslaget ska leda till en lagändring krävs att riksdagen beslutar om en sådan ändring. Detta innebär att kravet enligt 16 kap. 4 a § LV gäller tills en ny lagstiftning träder i kraft.

Berörda emittenter har haft problem att tillämpa nu gällande Esef-krav. Med hänsyn till detta och att lagstiftningsarbetet om uppskjutande av detta krav har kommit långt, har FI beslutat att redan nu ta emot års- och koncernredovisningar även i pdf-format.

FI kommer inte särskilt granska att de emitter som upprättar sin års- och koncernredovisning innan lagförslaget har trätt i kraft, uppfyller kraven på rapportering i Esef-formatet.

Enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisning i Esef-format.

Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Teknisk standard tillämpas från 1 januari 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning och trädde i kraft den 18 juni 2019. Förordningen börjar tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare.

Formatet ska användas för rapportering av års- och koncernredovisningar

De nya reglerna kommer att beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Enbart primära finansiella rapporter omfattas de två första åren

Under de två första åren blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. De primära finansiella rapporterna omfattar bland annat resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallad blocktaggning att tillåtas. Detta innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Halvårsrapporter och redovisning för juridisk person omfattas inte

Förordningen innehåller inget krav på märkning av räkningar eller noter för redovisning för juridisk person. Sådan märkning är enligt förordningen tillåten, så länge XBRL är det språk som används och att medlemsstaterna tillhandahåller en klassificering. I Sverige finns i dag inget sådant krav eller någon sådan klassificering för de emittenter som berörs av förordningen. Förordningen innehåller inte heller något krav på vilket format som ska användas vid inrapportering av halvårsrapporter.

Reglerna berör emittenter som står under redovisningstillsyn

I och med att regelverket utgör en delegerad förordning kommer det att bli direkt tillämpligt i alla medlemsländer utan implementering i nationell lag. I Sverige innebär detta att alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM) kommer att omfattas av regelverket. Det är alltså enbart de emittenter som omfattas av bestämmelserna i 16 kap. LVM som är skyldiga att upprätta sin års- och koncernredovisning i enlighet med det format som framgår av förordningen.

Av 16 kap. 2 och 3 §§ LVM följer att vissa emittenter är undantagna från denna skyldighet. Emittenter som undantas enligt 16 kap. 3 § är sådana som endast är utgivare av andelar i värdepappersfonder, specialfonder samt dessas utländska motsvarigheter, utgivare av penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år eller utgivare av vissa sorters obligationer. Dessa emittenter är alltså inte skyldiga att upprätta sina års- och koncernredovisning i enlighet med det format som framgår av förordningen.

FI kan inte bistå med rådgivning, bedömningar eller uttalanden huruvida en emittent omfattas av denna skyldighet. Det FI kan göra är att upplysa om de lagar och regler som gäller. Det är en emittents ansvar att avgöra om den omfattas eller inte omfattas av en bestämmelse. En emittent som bedriver en viss typ av verksamhet har ett eget ansvar att ta del av relevanta bestämmelser på området och därefter göra en bedömning av om den aktuella verksamheten är sådan att den omfattas av FI:s tillsyn. Eftersom det åligger emittenten att se till att lagstiftningen följs bör emittenten vid osäkerhet gällande rättsliga förhållanden vända sig till en juridisk rådgivare.

Frågor om Esef kan ställas till finansiellinformation@fi.se.

Senast granskad: 2020-12-07
Laddar sidan