Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

FI lämnar vissa synpunkter med anledning av att förslaget föreslås träda i kraft först den 1 mars 2021 och påpekar att det behöver förtydligas vilka krav som ska gälla dessförinnan. FI uttalar sig också om hur myndigheten avser att granska kravet på Esef-format, om det bestäms att förslaget ska genomföras.