Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef)

Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter har införts 2019. De påverkar alla emittenter som står under redovisningstillsyn och berör års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

Det är ännu inte klart när FI kommer att ha tekniska lösningar färdiga för att kunna rapportera in finansiella rapporter i Esef-format.

FI planerar att återkomma i höst med mer information om den tekniska lösningen och om frågan om tillgång till testmiljö inför rapporteringen, som införs den 1 januari 2021.

Under våren 2020 har FI behövt prioritera att hantera effekterna av coronakrisen. Det har bland annat medfört att arbetet med ett rapporteringssystem för elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar fördröjts.

Avsikten är att ett enhetligt rapporteringsformat ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information.

Teknisk standard tillämpas från 1 januari 2020

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (Esef). Den har antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning och trädde i kraft den 18 juni 2019. Förordningen börjar tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare.

Formatet ska användas för rapportering av års- och koncernredovisningar

De nya reglerna kommer att beröra års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 och senare. Dessa rapporter ska upprättas i XHTML-format (Extensible HyperText Markup Language). Finansiella rapporter som är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) ska dessutom märkas upp i enlighet med en särskild klassificering (taxonomi). Klassificeringen är framtagen av Esma och bygger på den IFRS-taxonomi som publiceras av IFRS Foundation. Klassificeringen finns i bilagor till förordningen och kommer löpande att uppdateras. Märkningen av rapporterna ska ske med hjälp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Denna märkning ska integreras i XHTML-formatet med hjälp av Inline XBRL-specifikationer.

Enbart primära finansiella rapporter omfattas de två första åren

Under de två första åren blir det tillåtet att bara märka upp de primära finansiella rapporterna utifrån förordningens klassificering. De primära finansiella rapporterna omfattar bland annat resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändringar i eget kapital. Uppmärkningen av noter kommer att bli obligatorisk för koncernredovisningar för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2022 eller senare. För noterna kommer så kallad blocktaggning att tillåtas. Detta innebär att avsnitt ska märkas upp med enhetliga klassificeringar.

Halvårsrapporter och redovisning för juridisk person omfattas inte

Förordningen innehåller inget krav på märkning av räkningar eller noter för redovisning för juridisk person. Sådan märkning är enligt förordningen tillåten, så länge XBRL är det språk som används och att medlemsstaterna tillhandahåller en klassificering. I Sverige finns i dag inget sådant krav eller någon sådan klassificering för de emittenter som berörs av förordningen. Förordningen innehåller inte heller något krav på vilket format som ska användas vid inrapportering av halvårsrapporter.

Reglerna berör emittenter som står under redovisningstillsyn

I och med att regelverket utgör en delegerad förordning kommer det att bli direkt tillämpligt i alla medlemsländer utan implementering i nationell lag. I Sverige innebär detta att alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM) kommer att omfattas av regelverket. Det är alltså enbart de emittenter som omfattas av bestämmelserna i 16 kap. LVM som är skyldiga att upprätta sin års- och koncernredovisning i enlighet med det format som framgår av förordningen.

Av 16 kap. 2 och 3 §§ LVM följer att vissa emittenter är undantagna från denna skyldighet. Emittenter som undantas enligt 16 kap. 3 § är sådana som endast är utgivare av andelar i värdepappersfonder, specialfonder samt dessas utländska motsvarigheter, utgivare av penningmarknadsinstrument med en kortare löptid än ett år eller utgivare av vissa sorters obligationer. Dessa emittenter är alltså inte skyldiga att upprätta sina års- och koncernredovisning i enlighet med det format som framgår av förordningen.

Frågor om Esef kan ställas till finansiellinformation@fi.se.

Senast granskad: 2020-09-11
Laddar sidan