Administratör (Referensvärden BMR)

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt BMR. Det innebär att FI prövar de ansökningar, anmälningar och underrättelser som kan eller ska göras enligt förordningen. I egenskap av behörig myndighet ska FI också bedriva tillsyn över administratörer, rapportörer och användare.

Administratörer, rapportörer och användare

En administratör är en fysisk eller juridisk person som "kontrollerar tillhandahållandet av ett referensvärde" (se artikel 3.1.5). En aktör som är administratör ska ansöka om auktorisation eller registrering hos FI. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) ska föra ett offentligt register över de administratörer som har blivit auktoriserade eller registrerade.

Ansökningsformulär för ansökan om auktorisation respektive registrering som administratör finns publicerade på FI:s hemsida.  

Ansökningsblanketter – Referensvärden (BMR) 

Auktorisation eller registrering?

Illustration: flödesschema med frågor för att bedöma om det är aktuellt med auktorisation eller registrering

En rapportör är en fysisk eller juridisk person som rapporterar dataunderlag till en administratör. En rapportör som redan står under FI:s tillsyn ska bland annat leva upp till vissa krav på styrning och kontroll.

För användare gäller att en så kallad enhet (ett företag) under FI:s tillsyn får använda ett referensvärde som tillhandahålls inom EU, om den administratör som ansvarar för tillhandahållandet finns med i Esmas offentliga register. För att få använda ett referensvärde som tillhandahålls från ett tredjeland ska detta vara godkänt för användande inom EU och finnas upptaget i Esmas register. Exempel på användare är aktörer som emitterar finansiella instrument eller upprättar vissa kreditavtal som hänvisar till ett index. Även aktörer som använder index eller en kombination av index för att mäta resultatet för investeringsfonder är användare (se artikel 3.1.7).

Kategorier av referensvärden

Kritiska referensvärden är referensvärden som används för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder vars värden uppgår till minst 500 miljarder euro. Ett referensvärde kan även vara kritiskt under andra förhållanden, exempelvis om det baseras på information från rapportörer som till största delen finns i en enda medlemsstat och den behöriga myndigheten bedömer att det bland annat skulle påverka marknadernas integritet och finansiella stabilitet negativt om referensvärdet skulle upphöra.

Signifikanta referensvärden är referensvärden som används för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder vars värden uppgår till minst 50 miljarder euro. Alternativt om det inte finns något eller mycket få marknadsledda alternativ och därmed skulle leda till att bland annat marknadernas integritet och finansiella stabilitet påverkades negativt om referensvärdet skulle upphöra.

Icke-signifikanta referensvärden är referensvärden som används för finansiella instrument eller finansiella avtal eller för att mäta resultatet hos investeringsfonder och som inte uppfyller kraven för att vara ett kritiskt referensvärde eller ett signifikant referensvärde och inte är ett råvaruindex eller en referensränta (se beskrivningar nedan).

För referensvärden som inte är kritiska kan en administratör välja att inte tillämpa vissa av reglerna i förordningen, till exempel när det gäller styrning och intressekonflikter. För icke-signifikanta referensvärden är möjligheten till undantag mer omfattande.

Typer av referensvärden

Råvaruindex är referensvärden där den underliggande tillgången är en råvara enligt definitionen i en kompletterande förordning till Mifid 2 (kommissionens delegerade förordning [EU] 2017/565). För råvaruindex gäller särskilda regler, bland annat de som finns specificerade i bilaga II till BMR (se artikel 19).

Referensvärden baserade på reglerade uppgifter är referensvärden som fastställs på grundval av dataunderlag från bland annat vissa handelsplatser samt från elbörser, naturgasbörser och auktionsplattformar för utsläppsrätter. Vissa av bestämmelserna i BMR ska inte tillämpas på referensvärden baserade på reglerade uppgifter (se artikel 17).

Referensräntor är referensvärden som fastställs på grundval av de räntesatser till vilka banker kan låna ut till eller låna från andra banker, eller andra aktörer på penningmarknaden. För referensräntor gäller vissa särskilda regler, bland annat de som finns specificerade i bilaga I till BMR (se artikel 18).

Kontakta FI om BMR

Frågor om BMR kan mejlas till finansinspektionen@fi.se.


Senast granskad: 2021-08-19