Våra prioriteringar i tillsynen

FI:s uppdrag är att övervaka den finansiella sektorn för att se till att företagen följer regler och att sektorn fungerar bra. Varje år pekar vi ut ett antal områden och risker som vi kommer att granska extra under det närmaste året.

Ett väl fungerande finansiellt system är en förutsättning för en fungerande samhällsekonomi. Det ska vara stabilt och präglas av ett högt förtroende och starkt konsumentskydd.

Finansmarknaden är stor och komplex och vi har begränsade resurser. Vi kan inte vara överallt, hela tiden. En förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag är att utöva det vi kallar för en effektiv och kommunikativ tillsyn.

Effektiv tillsyn innebär att vi jobbar riskbaserat och sätter in våra resurser där vi bedömer att de gör mest nytta. Vi analyserar var de största riskerna finns inom respektive område och riktar våra insatser dit. Vi följer, bevakar, granskar och ingriper.

Kommunikativ tillsyn handlar om att det ska vara tydligt vilka förväntningar och krav vi har på företag under vår tillsyn, men också vilka konsekvenser som företagen kan räkna med om de inte följer reglerna. Med vår kommunikation kan vi också öka kunskapen hos konsumenter och ge dem verktyg att fatta kloka ekonomiska beslut på goda grunder.

Vi använder det riskbaserade arbetssättet för att peka ut ett antal områden och risker som vi kommer att granska extra under det närmaste året. Det handlar om områden som är viktiga för vårt uppdrag och där vi ser behov av att göra mer än vanligt.

Samtidigt har vi alltid en beredskap att omprioritera våra resurser för att hantera oväntade händelser.


Senast granskad: 2024-02-08