FFFS 2013:12

Finansinspektionens allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2005:1

Sammanfattning

Ändringen innebär att vissa bestämmelser upphör att gälla. Vidare anpassas de allmänna råden till den terminologi som har ändrats i lag och tillägg görs som innebär att förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) undantas från att tillämpa de allmänna råden. Även centrala motparter som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister undantas från de allmänna råden. ändr. 2013:12

Dokument