FFFS 2011:14

Föreskrifter och allmänna råd om rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Gäller från 2011-05-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar att uppgifter om allmän registerinformation, kvalificerade innehav, dotterföretag, dotterdotterföretag och andra ägarintressen ska lämnas till Finansinspektionen.

Rapporteringsskyldigheten omfattar bankaktiebolag, medlemsbanker, sparbanker, kreditmarknadsbolag, kreditmarknadsföreningar, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsaktiebolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga riksförsäkringsbolag, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer och institut för elektroniska pengar.

Inlåningsföretag och finansiella institut ska rapportera uppgifter om ägares kvalificerade innehav.

Uppgifterna rapporteras via Finansinspektionens webbplats.

Med föreskrifterna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen (2010:2043) och följdändringar i andra lagar och förordningar. Föreskrifterna upphäver FFFS 2004:17.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att det införs ett krav på att uppgifter ska lämnas om företag som ingår i en konsoliderad situation, enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), läggs till med anledning av att den nya förordningen.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:18

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:23

Genom ändringen utvidgas tillämpningsområdet för föreskrifterna och de allmänna råden till att även omfatta förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). ändr. 2013:22

Dokument

Ändringar