Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten

När en annan aktör kan få tillgång till en verksamhetsutövares säkerhetskänsliga verksamhet − exempelvis vid anlitande av leverantörer, verksamhetsförändringar, utkontrakteringar och samarbeten − finns särskilda regler att följa. En verksamhetsutövare inom tillsynsområdet finansiella företag ska också i vissa fall samråda med Finansinspektionen.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Om en verksamhetsutövare inleder ett samarbete, anlitar en leverantör eller lägger ut verksamhet på en annan aktör (utkontraktering), ska denna ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den andra aktören.

Syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att säkerhetsskyddet ska upprätthållas på samma nivå hos den andra aktören som hos verksamhetsutövaren.

En säkerhetsskyddad upphandling är ett upphandlingsförfarande om avtal om varor, tjänster eller entreprenader som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Inför ett säkerhetsskyddsavtal ska en verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning.

Om en annan aktör initierar ett samarbete med företaget eller om företaget är leverantör till någon annan, är det ibland den andra aktören som ansvarar för säkerhetsskyddsavtalet. Det kan innebära att bland annat registerkontroller för anställda hos företaget ska genomföras genom den andra aktörens försorg.

Tänk på att ett säkerhetsskyddsavtal alltid måste ingås innan motparten kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.

Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

En verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning även inför överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet eller egendom av betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Detsamma gäller för överlåtelser av icke publika aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet.

Om verksamhetsutövarens egen lämplighetsprövning visar att överlåtelsen inte är olämplig ur säkerhetssynpunkt ska ett samråd genomföras med FI.

Samråd

Inför ett ingående av ett säkerhetsskyddsavtal, en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet eller en överlåtelse av aktier och andelar i sådan verksamhet ska verksamhetsutövaren i vissa fall samråda med sin tillsynsmyndighet. Syftet med samrådet är att säkerställa att olika förfaranden inte skadar Sveriges säkerhet.

Anmälan om samråd ska ske på en blankett som finns på Finansinspektionens webbplats.


Senast granskad: 2023-08-16