Förenklade prospekt och URD

Tre nya prospekttyper presenterades då prospektförordningen började tillämpas i sin helhet den 21 juli 2019. Prospekt som kan upprättas med förenklade regler för sekundäremissioner, EU-tillväxtprospekt och universellt registreringsdokument. Den 18 mars 2021 trädde ändringar i prospektförordningen i kraft. Dessa ändringar innebär nya förenklade regler för upprättande av EU-återhämtningsprospekt.

EU-återhämtningsprospekt

EU-återhämtningsprospekt kan upprättas under perioden 18 mars 2021 till 31 december 2022.

Vem kan upprätta EU-återhämtningsprospekt?

  1. Emittenter vars aktier fortlöpande 
    • har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller vars aktier fortlöpande under som minst de senaste 18 månaderna och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade aktier, eller 
    • redan har handlats på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna, förutsatt att ett prospekt har offentliggjorts för erbjudandet av dessa aktier, och som emitterar aktier som är utbytbara mot befintliga, tidigare emitterade, aktier.
  2. Erbjudare av aktier som kontinuerligt tagits upp till handel på en reglerad marknad eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag under som minst de senaste 18 månaderna.

Var finns bestämmelser om EU-återhämtningsprospekt?

Huvudsakligen i artikel 14.a och i bilaga Va till prospektförordningen.

Vilka bilagor ska EU-återhämtningsprospekt upprättas med?

Bilaga Va till prospektförordningen.

EU-tillväxtprospekt

Vem kan upprätta EU-tillväxtprospekt?

Bland andra:
- små och medelstora företag
- emittenter med ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 500 miljoner euro (beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren), vars värdepapper handlas eller ska handlas på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Var finns bestämmelser om EU-tillväxtprospekt?

Huvudsakligen i artikel 15 i prospektförordningen och artikel 28–34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilka bilagor ska EU-tillväxtprospekt upprättas med?

- Aktierelaterade värdepapper: bilaga 24 och bilaga 26
- Icke-aktierelaterade värdepapper: bilaga 25 och bilaga 27
- Sammanfattningen: bilaga 23.

Prospekt för sekundäremissioner

Vem kan upprätta prospekt för sekundäremissioner?

- Erbjudare och emittenter av värdepapper som kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under som minst de senaste 18 månaderna, och som emitterar respektive erbjuder värdepapper som är utbytbara mot redan emitterade värdepapper kan upprätta denna prospekttyp.

- Emittenter av aktierelaterade värdepapper som kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under som minst de senaste 18 månaderna och som emitterar icke-aktierelaterade värdepapper.

Var finns bestämmelser om sekundäremissioner?

Huvudsakligen i artikel 14 i prospektförordningen och i artiklarna 4,9, 13 och 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilka bilagor ska sekundäremissioner upprättas enligt?

Aktierelaterade värdepapper: bilaga 3 och bilaga 12.
Icke-aktierelaterade värdepapper: bilaga 8 och bilaga 16.
Om tillämpligt: sammanfattning enligt artikel 7 i prospektförordningen.

Universellt registreringsdokument

Vem kan upprätta ett universellt registreringsdokument?

En emittent vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform har möjlighet att varje räkenskapsår upprätta ett universellt registreringsdokument.

Var finns bestämmelser om universellt registreringsdokument?

Huvudsakligen i artikel 9 i prospektförordningen och artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilken bilaga ska ett universellt registreringsdokument upprättas enligt?

Enligt bilaga 2.

Senast granskad: 2022-03-02