Uppdragsavtal

I syfte att effektivisera ett fondbolags verksamhet får bolaget uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner som ingår i fondverksamheten eller motsvarande verksamhet som avser fondföretag som har sådant tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).

Om ett fondbolag vill uppdra åt någon annan utföra förvaltningen av en värdepappersfond eller av ett fondföretag eller därmed sammanhängande administration ska bolaget anmäla detta till FI. Uppdrag att sälja fondandelar (distributionsavtal) omfattas inte av anmälningsplikten. En kopia av uppdragsavtalet ska skickas till FI. 

Uppdragsavtal regleras i 4 kap. 4-7 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Av föreskriften framgår vad en anmälan ska innehålla och när en sådan ska göras. 

Observera att ytterligare information ska lämnas om uppdragsavtal för utkontrakteringslösningar om molntjänster som rör en kritisk eller viktig funktion i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknads¬myndighetens (Esma) riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer (ESMA50-164-4285). För sådana uppdragsavtal ska anmälan, utöver den information som ska lämnas enligt LVF, även innehålla vad som framgår av riktlinje 8.

Handläggningstid

Om FI inte har något att invända mot uppdragsavtalet, lämnas en bekräftelse inom 45 dagar från det att FI har tagit emot en komplett anmälan.

Anmälan ska innehålla

  • uppgift om till vem uppdraget ges samt redogörelse för uppdragets omfattning
  • uppgift om uppdragstagarens sakkunskap och kompetens med hänsyn till uppdragsavtalet
  • uppgift om uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse
  • uppgift om sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller andelsägarnas intressen
  • en redogörelse för hur bolaget säkerställer att de krav som framgår av 14 kap. FFFS 2013:9 uppfylls
  • en kopia av det avtal som reglerar uppdraget.

Övrigt

En anmälan till FI ska enligt 3 kap. 1 § 2 stycket FFFS 2013:9 lämnas senast en månad före det datum som avtalet ska träda i kraft.

Enligt 4 kap. 15 § LVF ska en informationsbroschyr till en värdepappersfond innehålla uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget delegerat.

 

Läs mer


Senast granskad: 2023-01-18