Remissvar: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015–2020

2022-05-23 | Remissvar Stabilitet

Finansinspektionen kommenterar i remissvaret de delar av utvärderarnas rekommendationer som har koppling till finansiell stabilitet.

Huvudpunkterna i FI:s kommentarer är:

  • FI instämmer i att Riksbankens program för vidareutlåning och tillgångsköp kan innebära snedvridningar som inte är önskvärda. FI menar vidare att agerandet riskerar att bidra till överdrivet risktagande, något som i sin tur kan bidra till uppbyggnad av finansiella stabilitetsrisker.
  • FI instämmer i att Riksbanken bör förtydliga sina planer när det gäller avvecklingen av de extraordinära åtgärderna.
  • FI avstyrker rekommendationen att införa ett så kallat följ eller förklara-förfarande (comply or explain) när det gäller Riksbankens råd om makrotillsyn.
Laddar sidan