Resultat

2023

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

EU-kommissionen: harmonisering av insolvensrätten

Finansinspektionen har inga synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Riksbankens remiss Swestr: Remiss om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget

2023-03-07 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker förslagen om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget för Swestr.

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Finansinspektionen har granskat utkastets förslag och har inga invändningar mot de lagändringar som presenteras i den utsträckning de avviker från tidigare remitterade förslag i samma lagstiftningsärende.

Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

2023-02-20 | Remissvar Om FI Marknad

FI instämmer i utredningens bedömning att den finansiella sektorn har en roll i arbetet med antibiotikaresistens och att antibiotikaresistensstrategin kan breddas och inkludera investerare och andra finansmarknadsaktörer.

Ändring av EU-direktiv om samarbete om beskattning

FI tillstyrker ett förslag från EU-kommissionen om ändring av direktiv 2011/61/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC).

Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

2023-01-26 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

2023-01-26 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen tillstyrker Justitiedepartementets promemorias förslag om att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken.

2022

Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

2022-12-30 | Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslagen utifrån de utgångspunkter vi har att ta hänsyn till.

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

2022-12-22 | Regler Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag. FI vill dock föreslå ett förtydligande av promemorians skrivningar om effektberäkningar.