Resultat

2023

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

2023-09-21 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om förslag om europeisk statistik

Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM (2023) 402

En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.

Intygsgivares ansvarsförsäkring

2023-09-07 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-09-05 | Remissvar

FI tillstyrker förslaget att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning

2023-08-30 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) har granskat EU-kommissionens paket med förslag utifrån vårt uppdrag som makrotillsynsmyndighet.

Svenska kraftnäts rapport om framtidens kapacitetsmekanism

2023-06-28 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget eller rapporten.

Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

2023-06-20 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) avstyrker att förslaget om att Riksbanken ska få tillfälle att yttra sig avseende penningpolitiska avväganden innan FI fattar beslut om kontracykliska buffertvärden läggs till grund för lagstiftning.

Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) m.m.

Finansinspektionen tar utifrån vårt uppdrag inte ställning till förslaget att ta ut en tilläggsskatt. Vi anser dock att lagförslaget i dess nuvarande form är otillräckligt genomarbetat, vilket gör förslagets följder svåra att värdera.