Granskningar

FI granskar den finansiella sektorn. Här samlar vi information om våra undersökningar mot enskilda företag och våra fördjupade analyser av företeelser eller risker på finansmarknaden.

Undersökningar

FI granskar enskilda finansiella företag för att undersöka om de följer de lagar och regler som gäller. Här publicerar vi när en tillsynsundersökning börjar och när den avslutas, vilken typ av undersökning det är och mot vilket/vilka företag. Efter att undersökningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Pågående undersökningar
Avslutade undersökningar

Utredningar om offentliggörande av insiderinformation

Vi utreder om företag (emittenter) som är noterade på en handelsplats (reglerad marknad eller multilateral handelsplattform, MTF) följt reglerna i marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande av insiderinformation till allmänheten och om insiderförteckningar. Här publicerar vi när en utredning börjar och när den avslutas, och mot vilken emittent. Efter att utredningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Utredningar om offentliggörande av insiderinformation

Fördjupade analyser

I fördjupade analyser granskar FI finanssektorn på ett mer övergripande sätt. Det kan handla om att analysera särskilda frågor eller att titta närmare på grupper av företag inom en del av det finansiella systemet. Analyserna kan leda till övergripande slutsatser om områden som företag måste förbättra eller behov av lagändringar. Analyserna kan också synliggöra särskilda brister vilket leder till att vi startar undersökningar mot enskilda företag.

Fördjupande analyser


Senast granskad: 2024-02-15