Remissvar

2024

Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

2024-02-07 | Remissvar Försäkring

FI:s remissvar på regeringens promemoria Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, Fi2023/03200.

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

2024-01-17 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen avstyrker utredningens förslag om en generell reglering om övergångsrestriktioner för arbetstagare i offentlig verksamhet.

En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

2024-01-16 | Bolån Remissvar Nyheter

Nuvarande regler för ränteskillnadsersättning gynnar bankerna genom att ersättningen oftast blir högre än de direkta kostnader bankerna har. Det förslag till ändrade regler som regeringen skickat på remiss löser detta och ökar attraktiviteten för kunder att välja bundna bolån. Det skriver vi i vårt remissvar.

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

2024-01-09 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen delar utredningens bedömning att det krävs ett ökat informationsflöde till brottsbekämpande myndigheter i syfte att förebygga, utreda och beivra fler brott. FI tillstyrker därför förslaget att inspektionen ska omfattas av en skyldighet att på begäran lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

2023

Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

2023-12-21 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

2023-12-18 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

2023-12-15 | Remissvar

FI tillstyrker förslaget om införande av ett sanktionsavgiftsregister.

Remissvar: förslag om internprissättning

2023-12-15 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar: förslag om system för mikro-, små och medelstora företag att tillämpa hemviststatens skatteregler

2023-12-15 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar: Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Finansinspektionen har bara lagtekniska synpunkter utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta.

Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

2023-12-01 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Promemorian Höjd spelskatt

2023-11-09 | Remissvar

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak Integritetsskyddsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)

FI välkomnar merparten av de förslag som utredningen lägger fram.

Säkra konsumenters tillgång till betalkonto

2023-10-31 | Remissvar Nyheter Bank

Konsumenters tillgång till betalkonto begränsas mer än nödvändigt. Därför vill FI se skärpta krav på att banker ska göra individuella prövningar av kunder i förhållande till penningtvättsregelverken. Banker bör också kunna erbjuda betalkonton med ett begränsat tjänsteutbud i stället för att stänga kunder ute från grundläggande banktjänster. Det skriver FI i ett remissvar på Betalningsutredningen.

EU-kommissionens förslag om nedsättning av överskjutande källskatt

2023-10-19 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Riksgäldskontorets redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall

2023-10-12 | Remissvar

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslagen.

Nya regler om hållbarhetsredovisning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler om hållbarhetsredovisning.

EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

2023-09-21 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som vi har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar om förslag om europeisk statistik

Remissvar om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, COM (2023) 402

En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslaget att justera sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel.

Intygsgivares ansvarsförsäkring

2023-09-07 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget.

Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-09-05 | Remissvar

FI tillstyrker förslaget att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning

2023-08-30 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) har granskat EU-kommissionens paket med förslag utifrån vårt uppdrag som makrotillsynsmyndighet.

Svenska kraftnäts rapport om framtidens kapacitetsmekanism

2023-06-28 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget eller rapporten.

Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

2023-06-20 | Remissvar

Finansinspektionen (FI) avstyrker att förslaget om att Riksbanken ska få tillfälle att yttra sig avseende penningpolitiska avväganden innan FI fattar beslut om kontracykliska buffertvärden läggs till grund för lagstiftning.

Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) m.m.

Finansinspektionen tar utifrån vårt uppdrag inte ställning till förslaget att ta ut en tilläggsskatt. Vi anser dock att lagförslaget i dess nuvarande form är otillräckligt genomarbetat, vilket gör förslagets följder svåra att värdera.

Promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

2023-05-04 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.