Remissvar

2023

Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) m.m.

Finansinspektionen tar utifrån vårt uppdrag inte ställning till förslaget att ta ut en tilläggsskatt. Vi anser dock att lagförslaget i dess nuvarande form är otillräckligt genomarbetat, vilket gör förslagets följder svåra att värdera.

Promemorian Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

2023-05-04 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet

2023-04-24 | Betalningar Remissvar

Finansinspektionen (FI) avstyrker utredningens förslag om att FI ska ha tillstånds- och tillsynsansvaret enligt inkassolagen.

Remissvar: Digitala bolags- och föreningsstämmor

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

2023-03-17 | Bolån Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra FI:s möjligheter att fullgöra våra uppdrag inom såväl makro- och mikrotillsyn som konsumentskydd.

EU-kommissionen: harmonisering av insolvensrätten

Finansinspektionen har inga synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Riksbankens remiss Swestr: Remiss om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget

2023-03-07 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker förslagen om tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget för Swestr.

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Finansinspektionen har granskat utkastets förslag och har inga invändningar mot de lagändringar som presenteras i den utsträckning de avviker från tidigare remitterade förslag i samma lagstiftningsärende.

Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan

2023-02-20 | Remissvar Om FI Marknad

FI instämmer i utredningens bedömning att den finansiella sektorn har en roll i arbetet med antibiotikaresistens och att antibiotikaresistensstrategin kan breddas och inkludera investerare och andra finansmarknadsaktörer.

Ändring av EU-direktiv om samarbete om beskattning

FI tillstyrker ett förslag från EU-kommissionen om ändring av direktiv 2011/61/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC).

Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

2023-01-26 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

2023-01-26 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen tillstyrker Justitiedepartementets promemorias förslag om att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken.

2022

Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

2022-12-30 | Remissvar Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslagen utifrån de utgångspunkter vi har att ta hänsyn till.

Remissvar: Bättre konsekvensutredningar

2022-12-22 | Regler Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag. FI vill dock föreslå ett förtydligande av promemorians skrivningar om effektberäkningar.

Remissvar: Polismyndighetens förslag till föreskrifter om uppgiftslämnande av finansiell information

2022-12-21 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag till föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Remissvar: Skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

2022-12-12 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslaget i Säkerhetspolisens hemställan. FI föreslår dock att förslaget i vissa delar förtydligas och utreds ytterligare.

Ökad motståndskraft i betalningssystemet

2022-11-30 | Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslaget som innebär att tydligare krav ställs på clearingbolag.

Fondtorgsnämndens förslag till avgiftsmodell

2022-11-30 | Fond Remissvar Marknad

Finansinspektionen bedömer att det finns en risk att den föreslagna avgiftsmodellen medför ett antal oönskade bieffekter till följd av den rörliga avgift som ska kopplas till fondkapitalet. Enligt FI riskerar detta att medföra högre avgifter för konsumenter samtidigt som modellen varken är transparent eller förutsägbar. Därutöver finns en risk att en avgiftsmodell utan kostnadstak i absoluta tal kan leda till en dyrare verksamhet än motiverat.

EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden

2022-11-29 | Regler Remissvar EBA

Finansinspektionen tillstyrker promemorians förslag.

Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändring i deras föreskrifter om insättningsgaranti och resolution. (RGKFS 2016:2 & RGKFS 2015:2)

Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorians förslag.

Skydd för konsumenters kollektiva intressen

2022-11-01 | Remissvar

Finansinspektionen avstyrker att förslaget i dess nuvarande utformning läggs till grund för lagstiftning.

Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall

2022-10-28 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen har inga synpunkter på förslaget, men har en kommentar. På grund av den föreslagna framskjutna beskattningstidpunkten kan en ny risk uppstå som kan påverka värdepapperscentralers kapitaltäckningsbehov.

Ett register för alla bostadsrätter

2022-10-28 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

FI tillstyrker samtliga förslag i promemorian. De föreslagna lagändringarna förväntas förbättra FI:s möjligheter att bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av valutaväxlare och annan finansiell verksamhet.

Naturvårdsverkets förslag för att nå Sveriges miljömål

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak de nya åtgärder och styrmedel för att nå Sveriges miljömål som Naturvårdsverket presenterar i sitt underlag till fördjupad utvärdering 2023.

Remissvar: Ny lag om källskatt på utdelning

2022-10-12 | Remissvar Marknad

Finansinspektionen tillstyrker de förslag som lämnas i remissen.