FI:s kapitalbedömningsmetod inom pelare 2 vid värdepapperisering

Finansinspektionen anser att en åtgärd inom pelare 2 är nödvändig som en säkerhetsspärr för att begränsa konsekvenserna för det samlade kreditutbudet vid systemkritisk värdepapperisering. I dag publiceras den metod som FI avser att använda i bedömningen.

De senaste årens skärpta kapitalkrav och kommande regelverk kan stärka svenska bankers incitament för värdepapperisering och bidra till en mer betydande värdepapperiseringsmarknad. FI ser i grunden fördelar med att den svenska kreditefterfrågan kan tillgodoses genom en bredare bas av kapital- och finansieringskällor, men bedömer att systemrisker kan uppstå när marknaden för värdepapperisering inte längre medger nya emissioner.

I en sådan situation ställs banken inför valet att antingen förnya krediterna eller att i stället neka låntagarna nya eller förlängda krediter. I det första fallet ökar kreditrisken och därmed kapitalkraven på banken. Det plötsligt ökade kapitalbehovet kan medföra att banken drar ner på annan utlåning, vilket kan minska kreditutbudet i ekonomin som helhet. I det andra fallet avbryts låntagarnas finansiering, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för låntagarna, i synnerhet om deras syften med lånen var mer långsiktiga än avtalade löptid. Om en stor del av den svenska kreditmarknaden berörs av värdepapperiseringar ökar således risken för en allvarlig nedgång i kreditförsörjningen vid en störning i värdepapperiseringsmarknaden.

Det står banker fritt att bestämma om de vill förnya de aktuella krediterna. Som en del av sitt makrotillsynsuppdrag ska dock FI beakta behovet av att bankerna har kapital för att kunna tillhandahålla krediter till låntagare även under stressade förhållanden. Det är mot denna bakgrund som FI redogör för den kapitalbedömningsmetod som myndigheten kommer att använda i översyns- och utvärderingsprocessen från och med år 2017. Under förutsättning att en bank genomför värdepapperiseringar som inte bedöms vara systemkritiska medför metoden inga konsekvenser.

Ett förslag remitterades den 1 december 2016. FI har nu beaktat inkomna remissynpunkter och beslutat om kapitalbedömningsmetoden. I första hand berörs endast företag i tillsynskategori 1 och 2.

Läs mer

Laddar sidan