Ställningstagande om tidpunkter för att fastställa växelkursen vid tillämpningen av prospektregelverket

Till följd av den senaste tidens kursförändringar mellan euron och svenska kronan har det uppstått osäkerhet på den svenska obligationsmarknaden om vilka bilagor till prospektförordningen som ska användas vid upprättande av prospekt.

Enligt FI:s bedömning ska den växelkurs mellan euron och svenska kronan som är aktuell per den dag då ansökan om godkännande av prospekt för obligationer lämnas in till FI eller per dagen för den enskilda emissionen användas.

Läs mer

Laddar sidan