Krav på IRK-modeller för exponeringar mot kommersiella fastigheter

FI har analyserat den kommersiella fastighetsmarknaden och bedömer att den är sårbar för störningar.

I rapporten "Stabiliteten i det finansiella systemet", maj 2019, ger FI sin samlade bedömning av riskerna med bankernas fastighetsutlåning. FI bedömer att bankerna inte sätter av tillräckligt med kapital för att täcka förlustriskerna i denna utlåning. FI ser därför ett behov av att under 2019 agera så att bankerna redan på kortare sikt håller kapital för att täcka risker kopplade till utlåningen till kommersiella fastighetsföretag. FI kommer närmare analysera hur mycket kapitalkravet bör höjas för att möta förlustriskerna i fastighetsutlåningen. FI:s preliminära bedömning är att riskvikterna i bankernas utlåning till kommersiella fastighetsföretag i genomsnitt bör vara minst 30 procent. I dag ligger motsvarande riskvikter på runt 23 procent.

Efter genomförd analys av kapitalbehovet avser FI att under hösten 2019 besluta om en så kallad pelare 2-åtgärd som innebär ett krav på att bankerna ska ha kapital som täcker riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag.

FI har även tagit fram en vägledning som förtydligar hur regelverket för internmetoden bör tolkas för att IRK-modeller ska vara representativa och rättvisande för exponeringar mot denna sektor. FI anser att ändringar som beskrivs i bifogad promemorian sammantaget kommer att höja bankernas riskvikter för exponeringar som kapitaltäcks med IRK-metoden och att FI således kommer att tillämpa strikt bedömning i enlighet med nya krav i regelverket. Pelare 2-kravet kan senare komma att justeras om översynen av IRK-regelverket, som beräknas införas i slutet av 2020, medför en ökning av riskvikterna som är tillräckligt stor för att kapitalkraven ska täcka förlustriskerna i fastighetsutlåningen.

Läs mer

Laddar sidan