Erik Thedéen: Näringslivet kan och borde ta chansen att snabba på omställningen

Klimatförändringarna är ett existentiellt hot mot mänskligheten. För att möta dem behöver vi stora och omfattande politiska beslut. Inte minst behöver priset på koldioxid gå upp. Näringslivet och finansmarknaden kan bidra. Både genom att redan nu förbereda sig för att snabbt kunna redovisa i enlighet med en kommande internationell standard för företagens hållbarhetsredovisning och genom att frivilligt använda och redovisa ett internpris på koldioxid. Det sa Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen på konferensen Hållbara finanser 2021.

Datum: 2021-04-19
Talare: Erik Thedéen
Möte: Hållbara finanser 2021

− Priset på koldioxid måste öka runt om i världen för att vi ska nå målet i Parisavtalet. Om företag redan anpassat sig till ett framtida högre pris, genom att använda internpris, och börjat agera därefter kommer de ha bättre förutsättningar att klara omställningen och underlätta för investerare att styra bort kapital från företag som är långsiktigt olönsamma för att de är ohållbara. Dessutom kan de politiska besluten som krävs vara enklare att driva igenom, sa Erik Thedéen. Det är en gärning och en möjlighet som alla här borde ta vara på.

Klimatutvecklingen och omställningen ger upphov till nya risker som vi som samhälle behöver hantera. Jorden blir varmare, det får redan stora negativa konsekvenser, och om vi tittar framåt ser många scenarier väldigt mörka ut om vi inte agerar. Klimatförändringen och klimatomställningen kommer påverka så gott som alla delar av våra liv. Också den finansiella sektorn som vi på FI har i uppdrag att övervaka.

För att vi ska uppfylla våra uppdrag – som både handlar om att värna finansiell stabilitet och konsumentskyddet, och att verka för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling – behöver vi se till att finansiella företag hanterar klimatrisker och drar nytta av möjligheterna. Då bidrar vi till omställningen.

Omställningen kräver stora investeringar i infrastruktur och teknologi. Den finansiella sektorn har en viktig roll att spela och driva fram de här investeringarna genom att prissätta risker och möjligheter, och utifrån det kanalisera kapital bort från ohållbara till hållbara verksamheter. Då kan de bidra till omställningen.

Från brunt till grönt helt enkelt.

Men finansiella företag är ofta mellanhänder. För att kunna arbeta med frågorna på rätt sätt behöver vissa förutsättningar finnas på plats. Tillgång till relevant information från de företag som de finansierar är en central sådan.

Den stora utmaningen är inte att information saknas. Många företag publicerar redan en hel del hållbarhetsrelaterad information. Men det saknas specifika krav för den information som företag ska lämna, och hur. I stället utgår företag från olika frivilliga ramverk. Det gör att information inte går att jämföra och ökar risken för grönmålning Och trots informationen är det svårt att förstå hur företag påverkas finansiellt av hållbarhetsfaktorer.

Det pågår nu arbete på global nivå att ändra på detta. De ledande organisationerna som tar fram standarder och riktlinjer för hållbarhetsredovisning, har enats om att ta fram en sammanhängande och enhetlig hållbarhetsredovisning globalt. Samtidigt jobbar organisationen bakom IFRS med att sätta upp en förvaltningsstruktur för hållbarhetsredovisning liknande det som finns för finansiell redovisning. Och den globala organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, där FI leder en arbetsgrupp inom hållbar finans har tagit en aktiv roll för att säkerställa att en framtida standard uppfyller de krav på innehåll och trovärdighet som krävs för att den ska kunna bli en integrerad del av regelverket på redovisningsområdet. Arbetet framskrider snabbt, målet är att ha ett förslag på plats redan vid COP26 i november i år.

Den globala standarden kommer vi prata mycket om de kommande åren. I korta ordalag handlar den om att företagens redovisning inkluderar gemensamma parametrar för hur deras nuvarande och framtida finansiella ställning, ekonomiska resultat eller riskprofil (t.ex. kapitalkostnad) påverkas av den förändring som kommer att komma.

− Det handlar kort och gott om att ta in framtiden in i samtiden. Det kommer ge oss bättre förutsättningar att se vilka som är vinnare och förlorare i omställningen till en fossilfri framtid, sa Erik Thedéen.

Det är viktigt att företagen tar höjd för att detta är på gång. Därför uppmanar vi företag att redan nu börja arbeta utifrån TCFD:s rekommendationer. De utgör nämligen en utgångspunkt i det globala arbetet och också i den pågående översynen av EU-reglerna för företags hållbarhetsinformation.

Ett exempel på hur man tar in framtiden i samtiden är internpris på koldioxid. Priset på koldioxid måste öka runt om i världen för att vi ska klara omställningen. Och priset på koldioxid kan förväntas öka.

Företag behöver förbereda sig för stigande utsläppspriser, att använda internpris är ett sätt att göra det. Det kommer samtidigt innebära en rad positiva effekter. För både företagen, investerarna och för samhället.

Det hjälper företag att identifiera sårbarheter och långsiktigt anpassa verksamheten.

Och investerare kan lättare identifiera verksamheter som kan få svårt att klara en omställning. Då kan de styra bort kapital från företag som är långsiktigt olönsamma för att de är ohållbara.

Men det är också bra för politiken. För beslut om pris på utsläpp eller koldioxidskatter kräver politiska beslut. Och om näringslivet redan ställt om och anpassat sig till ett högre pris blir de besluten enklare att ta. Det tjänar alla på.

Jag avslutar med att knyta an till de utmaningar som jag nämnde inledningsvis och som vi alla känner till. Riskerna för finansiella företag ökar när världen blir osäkrare. Det måste vi se till att de tar höjd för. Dessutom kan en ökad efterfrågan på hållbara investeringar leda att konsumenter blir mer utsatta för risken att de inte får vad de betalar för.

Samtidigt måste vi vara tydliga med att det främst är ändringar i den reala ekonomin som kommer att avgöra om vi lyckas hantera hotet. Det kräver politiska beslut. För att nå klimatmålen i Parisavtalet behöver utsläppen av koldioxid minska drastiskt. Det mest effektiva sättet är att göra det dyrare att släppa ut koldioxid jämfört med i dag.

Men vi kan alla bidra till att underlätta och snabba på omställningen. Det är därför jag vill lyfta fram vikten av ökad öppenhet och om internpris på koldioxid. Att både företag och investerare redan nu börjar anpassa sig till ett framtida högre pris och börjar agera utifrån det gynnar alla och kan göra det enklare att faktiskt driva igenom de beslut som vi behöver.

Det är en gärning och en möjlighet som alla här borde ta vara på.