Nyheter & övrigt publicerat

2024

Esma kommunicerar sin långsiktiga vision för EU:s ramverk för hållbar finans

2024-07-25 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande med möjliga förbättringsåtgärder för EU:s ramverk för hållbar finans.

Andra paketet standarder och riktlinjer för Dora

2024-07-18 | Dora Betalningar Nyheter

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa har publicerat en andra uppsättning av utkast till tekniska standarder kopplade till Dora, EU:s förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn. Dessutom har ett par riktlinjer antagits. De tekniska standarderna har överlämnats till EU-kommissionen för beslut.

FI återkallar tillståndet för Finans 24/7

2024-07-18 | Sanktioner

Finansinspektionen återkallar Finans 24/7 Sverige AB:s tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

2024-07-16 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen. AA ska också betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för överträdelser av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) under 30 dagar före det att respektive bolag offentliggjort sin halvårsrapport för perioden januari–juni 2023.

Luzlumos Intressenter AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Luzlumos Intressenter AB ska betala en sanktionsavgift på 800 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Creturner Group AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Creturner Group AB ska betala en sanktionsavgift på 1 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) och Hubbster Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-16 | Sanktioner

Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic Aktiebolag (publ), Hubbster Group AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Förslag på ändrade EU-regler för tillsynen av värdepappersbolag

2024-07-16 | Regler Esma EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett diskussionsunderlag som innehåller förslag på eventuella förändringar i EU:s regelverk för tillsynen av värdepappersbolag (IFD/IFR). Myndigheterna vill nu vill nu få in synpunkter och kommentarer från berörda intressenter.

Nya krav på att rapportera om överföringar av medel till länder utanför EU

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta emot rapportering om överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen enligt artikel 5r i förordning (EU) 833/2014.

Taxonomi 3.5 publicerad

2024-07-10 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat DPM-paketet: version 3.5.

Fem tips för dig som vill se över ditt sparande i sommar

2024-07-10 | Konsument Spara Nyheter

Att se över sitt sparande någon gång per år är en bra idé och kanske passar det bra under regniga semesterdagar i sommar. FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark har listat fem tips att tänka på när du ska starta eller förändra ditt sparande.

Esma vill ha synpunkter om likviditetsverktyg för fonder

2024-07-09 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om förslag till tekniska standarder (RTS) för att närmare fastställa egenskaperna hos likviditetsverktyg och riktlinjer för val och kalibrering av likviditetsverktyg. Esma uppmanar relevanta intressenter att lämna synpunkter på förslagen.

Chefsjurist Eric Leijonram slutar på FI

2024-07-08 | Nyheter Om FI

Eric Leijonram lämnar FI och sin tjänst som chefsjurist för att bli generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Esma publicerar dokument för att stödja företagens hållbarhetsrapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat två viktiga dokument som stöder en konsekvent tillämpning och tillsyn av de nya reglerna om hållbarhetsrapportering som följer av direktivet om företagens hållbarhetsrapporter (CSRD).

EBA bjuder in till digital workshop om rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, bjuder in till årets workshop om rapportering. Fokus ligger bland annat på den datahubb som EBA arbetar med att ta fram.

Maida Vale Capital får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2024-07-02 | Sanktioner

Maida Vale Capital AB ska betala en sanktionsavgift på 560 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen

FI startar utredning av Pricer

FI ska utreda om Pricer AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett offentliggörande av insiderinformation.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2024-07-01 | Sanktioner

AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier och teckningsoptioner i Peptonic Medical AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorde sin delårsrapport för perioden juli– september 2023.

Nya ledamöter i FI:s styrelse

2024-06-28 | Nyheter Om FI

Regeringen har utsett Martin Flodén och Roine Vestman, båda professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet, till nya ledamöter i FI:s styrelse.

FI välkomnar förslag för en mer effektiv penningtvättillsyn

FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter att bedriva en riskbaserad och effektiv penningtvättstillsyn. En ökad förmåga hos Spelinspektionen är positivt för samhällets övergripande förutsättningar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i stort.

Årlig uppdatering av upplysningar enligt kapitalkravsdirektivet (CRD)

FI har publicerat uppdaterade upplysningar enligt kapitaltäckningsdirektivet (CRD), (EU) 2013/36.

Uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

FI har beslutat om en uppdaterad metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret. Den uppdaterade metoden innehåller bland annat ändrade och nya bedömningskriterier för hur FI bedömer företagens interna modeller i samband med kapitalbedömningen.

Centrala studiestödsnämndens framställan om förslag till ändrade bestämmelser om Centrala studiestödsnämndens borgenärsroll

2024-06-27 | Remissvar

FI har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver av ärendet.

Områdeschef Mats Eklund slutar på FI

2024-06-25 | Nyheter Om FI

Mats Eklund lämnar FI sin tjänst som verksamhetsområdeschef It för att bli CIO på Riksbanken.

Årlig uppdatering av upplysningar enligt värdepappersbolagsdirektivet

FI har publicerat uppdaterade upplysningar enligt värdepappersbolagsdirektivet, (EU) 2019/2034.

FI vill att företag ska fylla i enkät om intresse att erbjuda kryptotillgångstjänster

Enligt EU:s nya kryptoregelverk Mica kommer vissa företag att kunna erbjuda kryptotillgångstjänster inom EU efter att ha underrättat landets tillsynsmyndighet. FI vill nu få en bild av hur många företag i Sverige som planerar att erbjuda kryptotillgångstjänster enligt artikel 60 i Mica och ber därför företagen att svara på en enkät.

FI avslutar undersökning av Loomis

FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.