Nyheter & övrigt publicerat

2024

Europeiska tillsynsmyndigheter föreslår förbättringar av hållbarhetsrelaterade upplysningar

2024-06-19 | Hållbarhet Nyheter

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat ett gemensamt yttrande i samband med översynen av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Myndigheterna förordar ett regelverk som ger förutsättningar för både en grön omställning och ett förbättrat konsumentskydd.

Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om clearingverksamhet

FI:s styrelse antog den 18 juni nya respektive ändrade föreskrifter och allmänna råd kopplade till clearingverksamhet.

EU-kommissionen bjuder in finanssektorn till dialog om AI

2024-06-19 | Fintech Nyheter

Inom såväl finanssektorn som andra sektorer finns en tydlig trend mot ökad användning av artificiell intelligens (AI). Inför ny lagstiftning på området bjuder EU-kommissionen därför in till en konsultation.

EU publicerar andra bankpaketet

Nu har EU:s andra bankpaket publicerats. Det innehåller nya kapitaltäckningsregler, som till stor del gäller från och med 1 januari 2025.

Protokoll 2024:5

2024-06-19 | Om FI

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse den 20 maj 2024.

Tillämpning av ISA för mindre komplexa företag i Sverige

2024-06-19 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker huvuddragen i Revisorsinspektionens förslag och välkomnar förenklingar av revisionsreglerna som sänker revisionskostnader eller bidrar till ökad revisionskvalitet. FI har dock vissa synpunkter på hur reglerna bör tillämpas.

Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.

FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat i andra kvartalet. Det buffertvärde på 2 procent som började tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent.

Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Betalningar Sanktioner

Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening får en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Svenska kyrkans tjänstepensionsförening en anmärkning och fem miljoner kronor i sanktionsavgift för att föreningen inte infört någon begränsning i sitt interna regelverk för hur stora investeringsrisker föreningen får ta.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni 2024

Den 4 juni 2024 hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.

En kapacitetsmekanism för elmarknaden

2024-06-18 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen har, utifrån de utgångspunkter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslaget.

Stefan Lundgren blir ny ledamot i FI:s styrelse

2024-06-18 | Nyheter Om FI

Regeringen har utsett förre riksrevisorn Stefan Lundgren, till ledamot i FI:s styrelse.

FI ska stärka vägledningen i innovationsfrågorna – men utan en regulatorisk sandlåda

FI ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i innovationsfrågorna. Däremot ser inte FI tillräckliga motiv för att inrätta en så kallad regulatorisk sandlåda.

FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

2024-06-14 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Taxonomi 3.4 - uppdatering

2024-06-14 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat sin information om DPM-paketet: version 3.4.

EBA publicerar regulatoriska standarder enligt Mica-förordningen

Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 13 juni ett paket beståendes fem regulatoriska tekniska standarder och en riktlinje enligt Mica-förordningen.

Esma uttalar sig om användandet av AI inom investeringstjänster

2024-06-13 | Fintech Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalande om vad företag bör tänka på om de använder sig av AI när de erbjuder investeringstjänster till konsumenter.

Dagordning den 18 juni

2024-06-13 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde den 18 juni.

Acri Design AB får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar

2024-06-12 | Sanktioner

Acri Design AB ska betala en sanktionsavgift på 960 000 kronor för underlåtenhet att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med aktier och betalda tecknade units (BTU) i Mavshack AB (publ) och transaktioner med betalda tecknade aktier (BTA) i Transiro Holding AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

2024-06-12 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att anmäla transaktioner med aktier i Mavshack AB (publ) och transaktioner med aktier och betalda tecknade aktier (BTA) i Transiro Holding AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Orsta Capital Partners AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

2024-06-12 | Sanktioner

Orsta Capital Partners AB ska betala en sanktionsavgift på 3 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB och transaktioner med aktier, betalda tecknade units (BTU) och teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Fortic Finans AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

2024-06-12 | Sanktioner

Fortic Finans AB ska betala en sanktionsavgift på 10 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med aktier, betalda tecknade units (BTU) och teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) och transaktioner med aktier och betalda tecknade aktier (BTA) i Transiro Holding AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Fortic AB får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar

2024-06-12 | Sanktioner

Fortic AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i BrandBee Holding AB, transaktioner med aktier i Curira AB (tidigare CR Ventures AB), transaktioner med aktier och betalda tecknade units (BTU) i Mavshack AB (publ) och transaktioner med aktier och betalda tecknade aktier (BTA) i Transiro Holding AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Daniel Barr: Betydande samhällsnytta med ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Mer information om hushållens tillgångar och skulder skulle ge bättre beslutsunderlag för tillsynsåtgärder och den ekonomiska politiken. Därför vill FI se ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det framförde FI:s generaldirektör Daniel Barr när han i dag medverkade i ett panelsamtal anordnat av SNS och forskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Mer och tydligare information behövs vid fastighetstransaktioner

FI publicerar idag en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Rapporten är ett led i den tillsyn som vi bedriver om emittenters skyldighet att offentliggöra insiderinformation. Tidigare i våras publicerade FI ett frågeformulär till marknadens aktörer där vi efterfrågade vilken information de ansåg som minst nödvändig för att kunna göra en fullständig och korrekt bedömning av en fastighetstransaktion.

FI följer riktlinjer för bedömning om kreditförvaltares ledning och förvaltning har tillräckliga kunskaper och erfarenheter

2024-06-11 | Regler EBA Nyheter

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för bedömning om kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

FI följer riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering

2024-06-11 | Regler EBA Nyheter

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering, inbegripet mångfaldspolicy och lönegapet mellan könen, i enlighet med direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08).