Erik Thedéen: En mer aktiv finanspolitik kan stärka finansiell stabilitet

"FI har i uppdrag att värna den finansiella stabiliteten. Detta innebär att vi är beredda att bygga ytterligare motståndskraft i det finansiella systemet för att hantera de växande riskerna kopplade till hushållens och fastighetsföretagens skulder. Samtidigt skulle jag hellre se strukturella reformer på bygg- och bostadsmarknaden och en mer ändamålsenlig bostadsbeskattning då dessa både skulle få bostadsmarknaden att fungera bättre och samtidigt gynna den finansiella stabiliteten."

Det sa generaldirektör Erik Thedéen när han deltog i Finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

"Dessutom vore det bra för den finansiella stabiliteten om finanspolitiken tog ett större ansvar för stabiliseringspolitiken och att Riksbanken därmed inte skulle känna sig tvungna att genomföra omfattande köp av obligationer för att nå inflationsmålet. På så sätt skulle finans- och penningpolitiken kunna understödja snarare än försvåra för den finansiella stabilitetspolitiken."

  • Datum: 2022-02-01
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Finansutskottets utfrågning om finansiell stabilitet
Laddar sidan