Karin Lundberg berättade om FI:s syn på kapitalkrav

Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI, talade på konferensen Di Bank om kapitalkravens utveckling över tid och om vad som är viktigt för FI vid tillämpning av regelverken.

Datum: 2022-05-11
Talare: Karin Lundberg, verksamhetsområdeschef på område Bank
Möte: Di Bank 2022

Karin Lundberg inledde med att ge en övergripande bild av hur Baselöverenskommelsen har utvecklats genom Basel 1, Basel 2 och Basel 3.

"I Baselöverenskommelsen har man över tid gått mot kapitalkrav som speglar ökad riskkänslighet. Baselkommittén har höjt kapitalkraven, men har också försökt se till att de ökade kraven kommer i form av buffertar som kan användas vid en kris. Över tid har myndigheter också förstått att riskbaserade krav behöver begränsas. Det finns alltså en spänning mellan riskkänsliga kapitalkrav som återspeglar exponeringarnas faktiska risk och behovet av att sätta in begränsningar för att hantera att finjusterade metoder kan leda till alltför låga kapitalkrav. Modellerna missar helt enkelt risker som de inte kan förutse", konstaterade Karin Lundberg.

"Baselöverenskommelserna genomförs i EU genom lagar och förordningar. Men i tillämpningen överlåts en betydande del till Finansinspektionen som tillsynsmyndighet att bestämma. Det som är viktigt för oss när vi tillämpar regelverket kommer jag nu att sammanfatta", fortsatte Lundberg.

"Kapitalkraven bör vara riskbaserade: Det innebär att riskbaserade kapitalkrav bör värnas, bland annat genom möjlighet att använda interna modeller där det är lämpligt. Kapitalkraven bör även kunna omhänderta landspecifika systemrisker, ibland kallat makrorisker", sa Lundberg.

"Kapitalkraven bör utformas så att kapitalet i hög grad utgörs av kapital som bankerna kan använda för att täcka förluster: Det innebär att en betydande del av kapitalkraven ska vara i form av buffertar som ska kunna användas vid en finansiell påfrestning, samtidigt som banken kan fortsätta att bedriva sin verksamhet och möta samhällets behov av krediter. Dessa buffertar behöver täckas av kärnprimärkapital, för att kapitalet ska vara enkelt användbart", fortsatte Lundberg.

"Kapitalkraven bör vara enkla och förutsägbara: I utformningen av kapitalkraven försöker vi undvika onödig komplexitet och vi strävar också efter att vara så transparenta som möjligt med vilka metoder vi använder för att bestämma kapitalkraven. Till sist, vill vi även vara tydliga med vilka kapitalkrav vi har beslutat", sa Lundberg.

Avslutningsvis resonerade Karin Lundberg om Finansinspektionens framtida tillämpning av kommande regler.

"Hur tillämpningen kommer att se ut är det alldeles för tidigt att säga. Men det vi sa redan år 2017 när Basel-överenskommelsen gjordes, står vi fast vid. Nämligen att vi inte ser framför oss en mekanisk ökning av kapitalkraven till följd av regelverksförändringen. Tack vare att vi i Sverige har haft en aktiv tillämpning av kapitalkraven, och har lagt på extra buffertar när vi har ansett att det har behövts, så har vi också skapat ett utrymme för att kunna göra vissa anpassningar om så skulle krävas", avslutade Karin Lundberg.