FFFS 2018:10

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Gäller från 2018-10-01

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler om hur försäkringsdistributörer ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens som krävs, ersättningssystem för anställda, rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, samt särskilda bestämmelser för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar.

De nya föreskrifterna är en del i genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Föreskrifterna börjar gälla den 1 oktober 2018, med vissa undantag.

Ändringar i grundförfattningen

FI lägger till en upplysning om att det finns ytterligare bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter (2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt, för försäkringsdistributörer som är PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. ändr. 2022:27

Ändringarna innebär en höjning av de belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka. Syftet är att behålla skyddsnivån i ansvarsförsäkringen på en jämn nivå över tid. Dessutom införs vissa redaktionella ändringar. ändr. 2020:4

Dokument

Ändringar