Efter beslut

Har du fått tillstånd att driva tillståndspliktig verksamhet? Vad innebär det att stå under FI:s tillsyn och vad händer nu? Här får du några exempel på vad det kan innebära.

Nu börjar tillsynen

När du har fått ett nytt tillstånd att driva tillståndspliktig verksamhet, påbörjar FI sin tillsyn över ditt företag.

En del av arbetet handlar om att hantera incidenter och akuta problem. Men huvuduppgiften är att förebygga problem. För att tillsynen ska göra så stor nytta som möjligt måste den därför vara både riskbaserad och framåtblickande.

Ett syfte med tillsynen är att säkerställa bolagens styrning så att det finansiella systemets stabilitet och konsumentskyddet inte äventyras.

Tillsynen planeras i form av en årlig tillsynsplan. Läs mer nedan:

Årlig avgift för tillsynen

FI tar ut årliga avgifter från bolag som driver tillståndspliktig verksamhet och står under FI:s tillsyn.

Avgifternas storlek regleras i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

Tillsynsavgifter  

Krav på rapportering

Beroende på vilket tillstånd du har fått kan det innebära att du måste rapportera in uppgifter till FI. Uppgifterna hjälper FI att bedöma det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. En del uppgifter vidarebefordrar vi till Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Ibland ska rapporteringen ske enligt en kalender, så kallad periodisk rapportering. Det kan innebära att du behöver vara beredd på att kunna rapportera in uppgifter bara någon dag efter att du fått ett tillstånd.

Periodisk rapportering sker vanligen via inloggning i FI:s rapporteringsportal.

Rapportera till FI

Nya tillstånd och prövningar

Du som redan driver tillståndspliktig verksamhet kan behöva söka nya tillstånd. Det gäller bland annat om du vill utöka din verksamhet och den nya verksamheten inte omfattas av det tillstånd du redan har. Om företaget får nya ägare och ledningspersoner kan FI behöva pröva dem också. Det är ditt ansvar att känna till när en tillstånds- eller prövningsansökan behöver skickas in till FI. Det kan också vara så att ditt företag behöver tillstånd för att undantas från ett visst regelverk.

Nya tillstånd kan till exempel vara följande:

  • tillstånd till större förvärv av egendom
  • utvidgad auktorisation, dvs. tillstånd att bedriva ytterligare verksamhet.

 

Vanliga anmälningar kan till exempel vara följande:

  • anmälan om uppdragsavtal
  • anmälan om vissa förvärv.

 

Vanliga prövningar kan till exempel vara följande:

  • ägarledningsprövningar
  • ledningsprövningar
  • ägarprövningar.

Vanliga undantag från regelverk kan till exempel vara följande:

  • undantag från clearingskyldighet
  • undantag från blankningsförordningen.

Tänk på att nya tillstånd kan innebära nya krav på rapportering.

Företagsregister

FI registrerar uppgifter om ditt företag i vårt företagsregister, som är tillgängligt för allmänheten. Förutom grundläggande bolagsuppgifter innehåller företagsregistret information om vilka tillstånd som är beviljade, om eventuell gränsöverskridande verksamhet samt vilka filialer som finns.

Data från registret hjälper oss att handlägga nya ärenden och utöva tillsyn över tillståndspliktiga bolag.

Företagsregistret

Återlämna tillstånd kan medföra förändrade krav på rapportering

Så länge ditt bolag är registrerat som aktivt hos oss och har ett tillstånd, är du skyldig att betala en årsavgift och rapportera enligt de krav som gäller. Därför är det viktigt att återlämna ditt tillstånd när verksamheten upphör.

Återlämna tillstånd till FI

Senast granskad: 2020-01-02