FI lämnar det kontracykliska buffertvärdet oförändrat

I enlighet med bedömningen i den senaste stabilitetsrapporten, lämnar FI det kontracykliska buffertvärdet oförändrat i andra kvartalet. Det buffertvärde på 2 procent som började tillämpas den 22 juni 2023 ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet beräknas till 0 procent.

Tabellen visar det nuvarande buffertvärdet och kommande beslutade buffertvärden.

Nuvarande buffertvärdeNytt beslutat buffertvärde
[i förekommande fall]
(tillämpas från)
KreditgapBuffertriktvärde
2 procent - -15 procentenheter 0 procent
Anm. På grund av revideringar i SCB:s nationalräkenskaper är kreditgapet och buffertriktvärdet endast beräknande fram till fjärde kvartalet 2023. Vid nästa kvartalsvisa översyn av det kontracykliska buffertvärdet kommer vi återigen att publicera kreditgap och buffertriktvärde för senast möjliga kvartal.


FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar vid behov ändra eller fastställa det kontracykliska buffertvärdet. Enligt samma lag ska FI beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde för varje kvartal.