EU publicerar andra bankpaketet

Nu har EU:s andra bankpaket publicerats. Det innehåller nya kapitaltäckningsregler, som till stor del gäller från och med 1 januari 2025.

Bankpaketet publicerades i EU:s officiella tidning onsdagen den 19 juni. Det innehåller ändringar i EU:s tillsynförordning och i kapitaltäckningsdirektivet. Därmed genomför EU de sista delarna av Basel 3-överenskommelsen.

Regeländringarna innebär att bankerna kommer att använda nya sätt för att beräkna riskvägda tillgångar. Reglerna ska till stor del tillämpas från den 1 januari 2025, men under flera år kommer övergångsregler att gälla. På sikt medför reglerna begränsningar i hur låga riskvikter bankerna kan använda när de beräknar sitt kapitalbehov. Men eftersom kraven införs stegvis kommer det att dröja innan de får full effekt. FI analyserar löpande effekterna av de nya reglerna.