Lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Ett försäkringsföretag som står under FI:s tillsyn ska informera FI i samband med att följande personer utses eller ändras i företaget:

 • styrelseordförande
 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • verkställande direktör och dennes ställföreträdare
 • ansvarig för en central funktion (riskhanterings-, regelefterlevnads-, internrevisions- och aktuariefunktionen).

FI gör en lämplighetsprövning av dessa mot bakgrund av bl.a. uppgifter som hämtas in från Kronofogden, Polismyndigheten, Upplysningscentralen och Skatteverket. Om prövningen avser en utländsk medborgare inhämtas uppgifter från tillsynsmyndigheten i personens hemland.

Försäkringsföretaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Försäkringsföretaget ska se till att ändringar avseende styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare registreras hos Bolagsverket.

Ansökan ska innehålla

 • uppgifter enligt bilaga 2 a till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
 • om anmälan avser styrelsen: uppgifter enligt bilaga 2 b till FFFS 2015:8
 • om anmälan avser minskning av antalet ledamöter i styrelsen ska endast uppgifter enligt bilaga 2 b till FFFS 2015:8 lämnas.

Intygande

Uppgifter enligt bilaga 2 a till FFFS 2015:8 ska intygas av den person som ansökan avser. En behörig firmatecknare ska intyga att företaget har gjort en bedömning av att den person som ansökan avser uppfyller de krav som ställs samt att företaget följt sitt interna regelverk för lämplighetsprövning. Personen som ansökan avser kan inte intyga detta för egen räkning.

Försäkringsföretaget behöver inte intyga att den arbetstagarrepresentant som anmälan/ansökan avser uppfyller de krav som ställs om företaget anser sig svårligen kunna intyga detta.

När uppgifter enligt bilaga 2 b till FFFS 2015:8 lämnas ska en behörig firmatecknare intyga att företaget gjort en bedömning av att styrelsen uppfyller de krav på samlad kompetens som ställs samt att företaget följt sitt interna regelverk för lämplighetsprövning.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Avgiften gäller per företag och ärende. Det innebär att om t.ex. fem personer i samma företag ska prövas samtidigt blir det en avgift. 

Handläggning

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Erkännande av yrkeskvalifikationer – ansvarig för aktuariefunktionen

Inom EU finns det gemensamma regler för att erkänna yrkeskvalifikationer. Syftet är att underlätta för den med utländska meriter att få dessa erkända i det land där den vill vara verksam. Den som har yrkeskvalifikationer från ett annat land inom EU eller EES kan få sina kvalifikationer erkända i Sverige.

Det finns inget särskilt krav på att en person som vill bli ansvarig för aktuariefunktionen måste ansöka hos FI om att få sina yrkeskvalifikationer erkända. När vi gör en lämplighetsprövning ingår det att beakta personens utländska meriter. Det framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse att en person kan uppfylla kraven på kompetens om den har genomgått en annan likvärdig utbildning utomlands.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är rådgivningscentrum i Sverige och svarar på frågor om yrkeskvalifikationsdirektivet. Du når UHR genom att skicka ett mejl till ykinfo@uhr.se eller genom att ringa 010-470 03 00.

Information om att erkänna yrkeskvalifikationer finns även på verksamt.se.

Läs mer

FFFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

Bilaga 2a Ansökan/anmälan ledningsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Bilaga 2b Ansökan/anmälan styrelsens samlade kompetens

Bolagsverket 

Tillbaka till menyn

Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till ett försäkringsföretag (ägarledningsprövning)

En juridisk person, som direkt eller indirekt genom sitt sammanlagda innehav, har ett kvalificerat innehav i ett försäkringsaktiebolag ska snarast anmäla ändring av vilka som ingår i dess ledning till FI. Ändringar avseende följande personer ska anmälas:

 • styrelseordförande
 • styrelseledamot
 • styrelsesuppleant
 • verkställande direktör och dennes ställföreträdare.

FI:s prövning tar sikte på om personerna har de insikter och den erfarenhet som måste krävas av den som deltar i styrningen av ett försäkringsföretag och även i övrigt är lämpliga för uppgiften. Prövningen görs utifrån de uppgifter som företaget skickar in samt registeruppgifter från Kronofogden, Bolagsverket, Skatteverket och Polisen. Om prövningen avser en utländsk medborgare inhämtas uppgifter från tillsynsmyndigheten i personens hemland. Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Om den juridiska personen äger flera företag under FI:s tillsyn ska en ansökan per företag lämnas in.

Ansökan ska innehålla

uppgifter enligt bilaga 1 c till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Intygande

Uppgifter enligt bilaga 1 c till (FFFS 2015:8) ska intygas av den person som ansökan avser. 

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Avgiften gäller per juridisk person och ärende. Det innebär att om t.ex. fem personer i samma juridiska person ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om den juridiska personen äger flera företag under FI:s tillsyn blir det ett ärende per företag under tillsyn och en avgift per sådant ärende.

Handläggning

FI:s rikttid för handläggningen är 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Läs mer

FFFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

Bilaga 1c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ägarbolag till ett försäkringsföretag

Tillbaka till menyn

Ägarprövning

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav enligt 1 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), får bara ske efter tillstånd av FI.

Detsamma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir ett dotterföretag.

Tillstånd ska sökas före förvärvet.

FI ska ge tillstånd till förvärvet om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av försäkringsaktiebolaget och det kan antas att förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påverkan på försäkringsaktiebolaget.

Prövningen görs utifrån uppgifter som bl.a. företaget skickar in samt registeruppgifter från Kronofogden, Bolagsverket, Skatteverket och Polisen. Uppgifter inhämtas vid behov från utländsk tillsynsmyndighet. Om FI beviljar tillstånd till ett förvärv, får FI besluta att förvärvet ska genomföras inom en viss tid. FI får besluta att förlänga denna tid.

Ansökan ska innehålla

 • när förvärvaren är en fysisk person: uppgifter enligt bilaga 1 a till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse
 • när förvärvaren är en juridisk person: uppgifter enligt bilagorna 1 b och 1 c till (FFFS 2015:8).

Avgift

En avgift på 28 000 kronor per ägare som ska prövas (direkt eller indirekt) ska betalas till FI. 

Handläggning

FI ska inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kommit in till inspektionen, skicka en bekräftelse till förvärvaren om detta. FI:s beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska meddelas inom 60 arbetsdagar efter det att bekräftelsen skickades (bedömningsperioden). Om FI begär kompletterande uppgifter, får bedömningsperioden förlängas.

Läs mer

FFFS 2015:8 Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse

Bilaga 1a Ansökan ägarprövning – fysisk person

Bilaga 1b Ansökan ägarprövning – juridisk person

Bilaga 1c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ägarbolag till ett försäkringsföretag 

Tillbaka till menyn

 

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-23
Laddar sidan