Utländska företags verksamhet i Sverige

Utländska företags verksamhet i Sverige

Företag med säte inom EES

Utländska företag som har tillstånd inom EES att driva försäkringsrörelse (EES-försäkringsgivare) får efter anmälan till FI driva verksamhet i Sverige från en sekundäretablering (filial, generalagent eller generalrepresentation) eller genom gränsöverskridande verksamhet. De huvudsakliga bestämmelserna finns i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (LUFT).

Utländska tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får bedriva sådan verksamhet i Sverige från en sekundäretablering eller genom gränsöverskridande verksamhet.

Försäkringsgivare inom EES står under finansiell tillsyn av den behöriga myndigheten i hemlandet, det vill säga, i tillämpliga delar, tillsyn över solvens, försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckning. FI ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att företaget fullföljer sin informationsskyldighet och andra svenska bestämmelser som rör försäkringsgivarens verksamhet i Sverige. När det gäller sekundäretableringar i Sverige bevakar FI även företagens företagsstyrning, regelefterlevnad, skadereglering och klagomålsrutiner. Se 3 kap. LUFT.

FI har utfärdat rekommendationer för klagomålshantering där FI råder företagen att ha klagomålsansvariga personer (en eller flera) och att registrera de klagomål som de tar emot (se FFFS 2002:23).

Företag med säte utanför EES

Försäkringsgivare med säte utanför EES (försäkringsgivare från tredje land) har möjlighet att efter koncession från FI bedriva verksamhet i Sverige från en generalagentur eller filial. Utöver detta får en försäkringsgivare med säte utanför EES efter tillstånd från FI marknadsföra försäkringar för risker belägna i Sverige.
Försäkringsgivare med säte utanför EES som har fått tillstånd att bedriva verksamhet från en sekundäretablering i Sverige står under FI:s tillsyn när det gäller denna verksamhet.

Ansökan

För företag inom EES

En EES-försäkringsgivare som vill börja driva verksamhet i Sverige genom en sekundäretablering (filial, generalagent eller generalrepresentation) ska anmäla detta till den behöriga myndigheten i det EES-land där företaget har tillstånd att driva försäkringsrörelse. Det är sedan hemlandets tillsynsmyndighet som godkänner den gränsöverskridande verksamheten och underrättar FI. Se vidare 2 kap. 1-3 §§ LUFT.

En försäkringsgivare som anmält sekundäretablering i Sverige ska genom sin företrädare underrätta FI när den påbörjat sin verksamhet i Sverige enligt 2 kap. 4 § LUFT.

För företag utanför EES

En ansökan från en försäkringsgivare från tredje land som vill bedriva försäkringsrörelse i Sverige ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och innehålla följande:

 • en plan för verksamheten i Sverige
 • ett intyg om att försäkringsgivaren har deponerat värdehandlingar enligt 5 kap. 1 § andra stycket LUFT
 • de handlingar och de uppgifter som framgår av FFFS 2015:10.

För generalagenturens eller filialens företrädare gäller bestämmelserna om lämplighetsprövning i 10 kap. 2 § FFFS 2015:8, se 11 § FFFS 2015:10.
En försäkringsgivare som har fått koncession i Sverige ska genom sin företrädare underrätta FI när den påbörjat sin verksamhet i Sverige enligt 4 kap. 9 § LUFT.

En ansökan från en försäkringsgivare från tredje land som vill marknadsföra försäkringar i Sverige ska vara undertecknad av behörig firmatecknare och innehålla följande:

 • uppgift om vilken försäkringsgivare med tillstånd i Sverige som ska marknadsföra försäkringarna
 • uppgift om att försäkringsgivarna tillhör samma koncern eller det samarbetsavtal som har ingåtts.

Avgift

För företag utanför EES

 • Koncession att bedriva försäkringsrörelse från en filial eller generalagentur: 1 300 000 kronor.
 • Tillstånd för att marknadsföra försäkringar: 15 000 kronor.

Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

För företag inom EES

 • Verksamhet från filial, generalagent eller generalrepresentation i Sverige (sekundäretablering) får börja drivas två månader efter det att FI har mottagit en underrättelse från hemlandsmyndigheten (eller dessförinnan om FI medger det).
 • Gränsöverskridande verksamhet får börja drivas så snart FI mottagit en anmälan från hemlandsmyndigheten.

För företag utanför EES

 • Beslut om koncession att bedriva försäkringsrörelse från en filial eller generalagentur lämnas inom fyra månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.
 • Tillstånd för att marknadsföra försäkringar lämnas inom fyra månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-23
Laddar sidan