Tjänstepensionsföretag

Ett företag som vill driva tjänstepensionsverksamhet måste först få ett tillstånd av FI enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag (LTF). Tillstånd kan ges till ett aktiebolag, ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening. Tillstånd kan även ges ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening som genom omvandling vill driva tjänstepensionsverksamhet.

Ett svenskt tjänstepensionsföretag kan driva tjänstepensionsverksamhet i andra EES-länder. Tjänstepensionsföretaget måste anmäla till FI innan den gränsöverskridande verksamheten påbörjas.

Ett tjänstepensionsföretag ska ha centrala funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision samt en aktuariefunktion.

Villkoren för att få tjänstgöra som ansvarig för aktuariefunktionen vid ett tjänstepensionsföretag regleras i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:21). Föreskrifterna innehåller bland annat krav på matematisk-statistisk utbildning och relevant praktisk erfarenhet.

Finansinspektionens föreskrifter för tjänstepensionsföretag finns under rubriken Regler. Lagar och förordningar i fulltext finns i riksdagens databas. Se länkar nedan.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-16