Försäkringsföretag

Ett företag som vill driva försäkringsrörelse måste först få ett tillstånd av FI enligt försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043). Tillstånd kan ges till ett försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening.

Ett svenskt försäkringsföretag kan även driva försäkringsrörelse i andra EES-länder. Försäkringsföretaget måste anmäla till FI innan den gränsöverskridande verksamheten påbörjas. 

Ett försäkringsföretag ska ha centrala funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision samt en aktuariefunktion.

Villkoren för att få tjänstgöra som ansvarig för aktuariefunktionen vid ett försäkringsföretag regleras i FI:s föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse (FFFS 2015:8). Föreskrifterna innehåller bland annat krav på matematisk-statistisk utbildning och relevant praktisk erfarenhet.

FI:s föreskrifter för Försäkring finns under rubriken Regler. Lagar och förordningar i fulltext finns i riksdagens databas. Se länkar nedan.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-16