Investeringsrekommendationer

Reglerna gäller personer som tar fram eller sprider investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en viss investeringsstrategi.

Regler kring investeringsrekommendationer återfinns i artikel 20 i Mar och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/958. Esma arbetar även med ta fram riktlinjer.

Saklighet

Dessa personer ska vidta rimliga försiktighetsmått för att säkerställa att informationen presenteras sakligt. De ska också uppge vilka intressen de har eller ange intressekonflikter som berör de finansiella instrument som informationen rör.

Vem omfattas

Syftet med reglerna är att alla rättvist ska kunna ta del av och agera på de rekommendationer som sprids. Reglerna har delvis funnits tidigare, men nu har de justerats genom att t.ex. utöka omfattningen till alla som tar fram rekommendationer, inte bara de som gör det yrkesmässigt.

De investeringsrekommendationer som berörs av lagstiftningen är de som innehåller information avsedd för distributionskanaler eller för allmänheten som explicit eller implicit rekommenderar en investeringsstrategi. Här ska en distributionskanal ses som en kanal genom vilken information har blivit, eller sannolikt kommer att bli, tillgänglig för allmänheten.

Senast granskad: 2018-06-20
Laddar sidan