Äldre regler om bankers kapitalkrav upphör

2017-10-16 | Nyheter Basel Bank

Från den 1 januari 2018 upphör kapitalkrav och rapportering enligt det så kallade Basel 1-golvet som en följd av artikel 500(1) i tillsynsförordningen (575/2013/EU). Basel 1-golvet innebär att kapitalkravet för de banker som använder interna modeller för kreditrisker eller operativa risker inte kan vara lägre än 80 procent av kapitalkravet beräknat enligt Basel 1-regelverket.

Basel 1-golvet infördes år 2007 vid övergången från Basel 1 till Basel 2. Golvet har tidigare förlängts till och med 2017.

Inom EU pågår förhandlingar om revidering av reglerna för kapitaltäckning (CRR/CRD). Som en del av det föreslås ett bindande bruttosoliditetskrav. Därtill pågår inom Baselkommittén förhandlingar om nya internationella standarder för kapitaltäckning som kan leda till striktare krav på interna modeller och ett nytt golv för de riskvägda tillgångarna baserat på nya schablonmetoder.

För de flesta banker som omfattas av Basel 1-golvet får borttagandet ingen konsekvens på det totala kapitalkravet på konsoliderad nivå. Däremot minskar det lägsta belopp som utgör minimikrav. Om ett bindande bruttosoliditetskrav införs bedöms nivån på minimikravet åter stiga för de flesta bankerna. FI väntar sig att det inte sker någon större förändring av bankernas kapitalnivåer vid borttagandet av Basel 1-golvet och innan dess att nya EU-regler avseende för kapitaltäckning är på plats. FI har möjlighet att justera kapitalkravsnivån via påslag inom pelare 2 för risken för alltför låg bruttosoliditet, om det bedöms lämpligt.

Laddar sidan