FI tillämpar riktlinjer om riskhantering och redovisning av förväntade kreditförluster

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade kreditförluster.

Riktlinjerna syftar till att fastställa sunda metoder som kreditinstitut bör använda i sin kreditriskhantering i samband med deras implementering och fortlöpande tillämpning av redovisningsregelverket för förväntade kreditförluster. Riktlinjerna innehåller även vägledning för behöriga myndigheter när de utvärderar effektiviteten i ett instituts metoder, policyer, processer och förfaranden för kreditriskhantering som påverkar reserveringsnivåerna.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att FI avser att följa riktlinjerna. FI förväntar sig en implementering av hög kvalitet av IFRS 9 i bankernas redovisning. EBA:s riktlinjer ger vägledning kring en sådan tillämpning. Av riktlinjerna framgår bland annat att så kallade lättnadsregler i IFRS 9 endast bör användas i begränsad omfattning.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.