Rapport om tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 13, Värdering till verkligt värde

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har som ett led i sin redovisningstillsyn publicerat en rapport över hur företag med noterade värdepapper inom EU följer redovisningsstandarden IFRS 13, Värdering till verkligt värde.

Esmas rapport bygger på en skrivbordsundersökning av 78 emittenters finansiella rapporter för räkenskapsåret 2015 och på uppgifter gällande tillsynsåtgärder tagna av de europeiska tillsynsmyndigheterna relaterade till räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015.

Emittenterna har generellt sett bedömts uppfylla kraven i IFRS 13 på ett bra sätt. Som förbättringsområden lyfter Esma fram områden såsom upplysningar om verkligt värde och bedömningar av när transaktioner eller noterade priser inte representerar verkligt värde.

Läs mer

Laddar sidan