Ytterligare frågor och svar om Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma publicerade i januari 2017 ett antal frågor och svar till de riktlinjer om alternativa nyckeltal som gavs ut i slutet av 2015. Esma har nu kompletterat dokumentet med fyra nya frågor och svar. Esma vill på detta sätt fortsätta att verka för en enhetlig tillämpning av riktlinjerna.

Esmas riktlinjer gäller alternativa nyckeltal som offentliggörs av emittenter eller av personer som ansvarar för prospekt, då de offentliggör obligatorisk information eller prospekt efter den 3 juli 2016. Obligatorisk information är all information som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt 17 kap. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Med ett alternativt nyckeltal avses enligt riktlinjerna ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering (t.ex. IFRS och årsredovisningslagen).

Laddar sidan