FI föreslår förändringar av pelare 2-beräkningar

FI har tagit fram ett förslag om att dra tillbaka en mindre del av pelare 2-metoden, den som är för mätning av bankers risk mot sina egna kreditspreadar. Förslaget presenteras i en remisspromemoria.

FI:s förslag förväntas ge marginella effekter på företagens kapitalkrav i FI:s pelare 2-metoder. Metoder för övriga riskslag såsom till exempel ränterisk i bankboken mot det allmänna ränteläget kvarstår oförändrat i förslaget.

Bakgrunden till förslaget om ändring är att den nuvarande metoden har visat sig att den inte ger en rättvisande beskrivning för alla de bolag som står under FI:s tillsyn.

Synpunkter på FI:s förslag kan lämnas senast den 28 februari 2018 till finansinspektionen@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan