FI:s kommentar till Nasdaq Clearings beslut i dag

2018-09-12 | Nyheter Marknad

Nasdaq Clearing AB har beslutat att försätta en clearingmedlem på företagets råvarumarknad i obestånd (default). Medlemmen är aktiv på elderivatmarknaden genom handel på den norska börsen Nasdaq Oslo ASA. Dessa finansiella instrument clearas centralt i Nasdaq Clearing AB, ett företag under Finansinspektionens (FI:s) tillsyn.

Nasdaq Clearing har inom ramen för obeståndshanteringen hanterat medlemmens positioner. FI följer utvecklingen noga och har nära och löpande kontakt med Nasdaq Clearing samt andra berörda myndigheter och aktörer. Den säkerhet som medlemmen ställt till Nasdaq Clearing har inte räckt för att täcka förlusten i portföljen. Det innebär att delar av Nasdaq Clearings kapital samt delar av obeståndsfondsbidrag ställda av medlemmar på råvarumarknaden kommer att tas i anspråk för att täcka uppkomna förluster. Beslutet att försätta medlemmen i obestånd har inte någon påverkan på clearingen av aktie- och räntederivat.

FI:s tillsyn över centrala motparter (CCP)

En CPP:s primära uppgift är att ta över motpartsrisker genom att agera motpart till både säljare och köpare i en finansiell transaktion. En CCP är därför en viktig del av det finansiella systemet. Med tanke på den koncentration av motpartsrisk som uppstår hos en central motpart betraktas dessa av FI och andra internationella tillsynsmyndigheter som systemviktiga. Striktare krav för denna typ av verksamhet har därför införts under senare år, främst genom Emirförordningen.

FI genomför löpande tillsyn av Nasdaq Clearing för att bland annat säkerställa att de uppfyller de krav som finns på en CCP i Emirförordningen.

Laddar sidan