FI tillämpar riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 3 mars 2020 publicerade Esma översättningar av riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder enligt EU:s förordning 2017/1131.

Dessa riktlinjer grundas på artikel 28.7 i förordningen om penningmarknadsfonder och syftar till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av bestämmelserna i artikel 28.1 i förordningen om penningmarknadsfonder. I synnerhet fastställs i riktlinjerna gemensamma referensparametrar för de stresstestscenarier som ska ingå i stresstesterna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan