FI tillämpar riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 3 mars 2020 publicerade Esma översättningar av riktlinjer för stresstestscenarier enligt förordningen om penningmarknadsfonder enligt EU:s förordning 2017/1131.

Dessa riktlinjer grundas på artikel 28.7 i förordningen om penningmarknadsfonder och syftar till att säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av bestämmelserna i artikel 28.1 i förordningen om penningmarknadsfonder. I synnerhet fastställs i riktlinjerna gemensamma referensparametrar för de stresstestscenarier som ska ingå i stresstesterna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan