Två förordningar kompletterar EU:s taxonomiförordning

EU-kommissionen har beslutat om två delegerade förordningar som kompletterar EU:s taxonomiförordning. Förordningarna utgör de första stegen i tillämpningen av EU:s taxonomi, det vill säga det regelverk som styr hur företag och finansmarknadsaktörer ska redovisa hållbarhetsupplysningar för investerare och andra intressenter.

Den ena av de kompletterande förordningarna (2021/2139) reglerar tekniska granskningskriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringarna och när den ekonomiska verksamheten inte orsakar någon betydande skada för något av de andra miljömålen (även kallat DNSH efter engelskans "Do No Significant harm").

Den andra förordningen (2021/2178) reglerar hur stora företag ska utforma sin hållbarhetsredovisning enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen som genomför EU:s direktiv om icke-finansiell redovisning (även kallat NFRD efter engelskans "Non Financial Reporting Directive").

Båda förordningarna träder i kraft innan årsskiftet och ska tillämpas från 2022. När det gäller förordningen om hållbarhetsredovisningarna gäller vissa övergångsbestämmelser. För icke finansiella företag ska den förordningen tillämpas fullt ut först 2023, medan finansiella företag ska tillämpa den från 2024.

De två delegerade förordningarna utgör steg på vägen mot en mer omfattande reglering på hållbarhetsområdet. Frågor som kärnkraft och naturgas kvarstår såväl som biologisk mångfald, vattenskydd, föroreningar och den cirkulära ekonomin, vilka väntas leda till olika initiativ under år 2022. Likaså väntas olika förslag kring en social taxonomi under våren 2022.