Remissvar: Långtidsutredningen

FI anser att det hade varit värdefullt om utredningen närmare analyserat olika aspekter av bostadsfrågan, som har betydande fördelningspolitiska konsekvenser.

Långtidsutredningen är denna gång helt inriktad på fördelningspolitiska frågor, och som bara i begränsad utsträckning berör Finansinspektionens uppdrag och verksamhet. FI har därför, med ett undantag, inga synpunkter på de analyser som utredningen gör. Undantaget gäller en aspekt på fördelningsfrågorna som utredningen bara berör översiktligt, men som FI i sin verksamhet haft anledning att notera, nämligen frågorna kring bostadsmarknadens funktionssätt, bostadsprisernas utveckling och hushållens skuldsättning.

Laddar sidan