Remissvar: Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

2020-03-09 | Remissvar Emir Marknad

FI har inte något att invända mot de ändringar som föreslås i remissen.

Remissen avser förslag till ändringar i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister som innebär att Finansinspektionen i fler fall än vad som gäller i dag får besluta att ta ut en särskild avgift av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen.

Det föreslås också vissa ändringar i lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning som innebär att Finansinspektionen kan ingripa mot en motpart som åsidosätter sina skyldigheter enligt EU-förordningen även om motparten inte är en juridisk person.

Laddar sidan