Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om att företag som driver verksamhet med gräsrotsfinansiering ska ställas under FI:s tillsyn och att FI får de tillsyns- och utredningsbefogenheter som förordningen förutsätter.

Även i övrigt tillstyrker FI i huvudsak förslagen i promemorian. Gräsrotsfinansiering är en verksamhet som kan överlappa med de verksamheter som bedrivs av företag som driver olika former av tillståndspliktig verksamhet och därmed redan står under FI:s tillsyn. Genom förslaget klargörs en del gränsdragningsfrågor mellan olika verksamhetsformer och dessutom stärks skyddet för konsumenter som använder gräsrotsfinansieringstjänster.

Laddar sidan