Promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

FI tillstyrker i huvudsak regeringens förslag Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning (Fi2021/01011). FI lämnar därtill några synpunkter på förslaget.

FI bedömer att tillsynen av EU:s gröna taxonomiförordning kommer att medföra ett avsevärt ökat behov av resurser. FI anser också att omfattningen av tillsynsansvaret för förordningen bör klargöras. Dessutom har FI synpunkter på förslaget till ändring av lagen om tryggande av pensionsutfästelse.