Remissvar: Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

2022-07-12 | Fond Remissvar

Finansinspektionen (FI) tillstyrker promemorians förslag om fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond. FI lämnar även vissa synpunkter.

FI anser att lagstiftaren bör ta ställning till om det ska finnas en skyldighet att ge in faktablad till FI även när de upprättas enligt förordning (EU) nr 1286/2014 (Priip-förordningen). Vidare anser FI att det bör förtydligas vad som ska gälla i fråga om faktablad för specialfonder som marknadsförs till professionella investerare när fonderna marknadsförs till även icke-professionella investerare. FI efterfrågar även ett förtydligande av hur de nya och ändrade reglerna förhåller sig till värdepappersinstitut som förmedlar fondandelar.

FI anser vidare att det bör ges vägledning om i vilka fall som FI ska kunna besluta om en kortare tidsfrist vid delning av en fond.

Laddar sidan