Naturvårdsverkets förslag för att nå Sveriges miljömål

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak de nya åtgärder och styrmedel för att nå Sveriges miljömål som Naturvårdsverket presenterar i sitt underlag till fördjupad utvärdering 2023.

FI har svarat på en remiss från Naturvårdsverket som innehåller 17 förslag för att nå Sveriges miljömål. Ett av förslagen handlar om att förbättra svenska finansmarknadsaktörers möjlighet att bidra till att miljömålen nås.

FI bekräftar de hinder och utmaningar som problemanalysen belyser. FI bekräftar också behovet av samverkan och informationsdelning som förslaget om nationell plattform för hållbar finansiering väntas bidra till att överkomma. FI saknar dock en utförlig beskrivning av den bakomliggande analysen samt konsekvenserna av förslaget och förordar ytterligare beskrivning av förslagets praktiska funktion.

FI bekräftar myndighetens behov av utökade resurser. FI:s synpunkter handlar om att i tillägg till denna åtgärdspunkt tydliggöra behovet med koppling till vårt uppdrag.

Naturvårdsverket har i uppdrag att minst en gång vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå Sveriges miljömål och lämna förslag på hur målen ska nås. En sådan utvärdering med förslag ska lämnas till regeringen av Naturvårdsverket i början av 2023.

Laddar sidan