Remissvar: Straff för deltagande i en terroristorganisation

2022-06-23 | Remissvar Bank

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i terroristbrottslagen och har inga synpunkter på förslagets övriga delar.

FI ser positivt på att det straffbara området för finansiering av terrorism utvidgas till att omfatta även finansiering av deltagande i en terroristorganisation och de övriga närliggande brott som omfattas av promemorians förslag. En sådan lagändring är ägnad att underlätta och förenkla verksamhetsutövarnas förebyggande arbete mot finansiering av terrorism.