Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75)

2024-02-26 | Remissvar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget om regeringens möjligheter att besluta föreskrifter i allvarliga fredstida kriser. Förslaget är väl avvägt och övertygande motiverat.

FI instämmer i att Sverige behöver kunna styras på ett demokratiskt, effektivt och rättsenligt sätt även i allvarliga fredstida kriser, att regeringen behöver ha adekvata befogenheter för att även då kunna styra riket samtidigt som riksdagen fullgör sina uppgifter, samt att detta bäst uppnås genom en god författningsberedskap.
I FI:s uppdrag ligger bland annat att värna den finansiella stabiliteten. FI är också sektorsansvarig myndighet i beredskapssektorn finansiella tjänster. Störningar i det finansiella systemet kan potentiellt sprida sig snabbt till stora delar av samhället och få allvarliga och långtgående följder, exempelvis vid omfattande störningar i betalningssystemen eller i kreditgivningen i samhället. Det kan alltså uppstå behov av snabba och effektiva åtgärder för att avvärja störningar som hotar den finansiella stabiliteten, vilket även internationella exempel från senare tid visar. Vidare är regleringarna på finansmarknadsområdet många gånger både tekniska och detaljerade, varför normgivning på en lägre nivå än lag ofta är lämplig. Dessutom aktualiserar inte sällan behovet av finansmarknadsreglering gränsdragningsproblem mellan civilrätt och offentlig rätt och därmed mellan det obligatoriska och det fakultativa lagområdet.

Mot den bakgrunden ser FI att det på finansmarknadsområdet skulle kunna uppstå allvarliga fredstida kriser där det behövs sådan skyndsam förordnings-reglering, också inom det obligatoriska lagområdet, som kommittén föreslår. FI välkomnar därför att kommittén har uppmärksammat att de föreslagna särskilda normgivningsbestämmelserna skulle kunna aktualiseras vid exempelvis omfattande störningar i kritisk infrastruktur, såsom allvarliga störningar i betalningssystem, eller vid en stor finanskris.