Stabilitetsrisker kopplade till hushållens skuldsättning

FI bedömer att riskerna med hushållens skulder inte är alarmerande i dagsläget. Däremot finns det makroekonomiska risker med den ökande skuldsättningen bland hushållen.

Den totala skuldkvoten är ingen bra indikator på eventuella risker med hushållens skulder. Att skulderna har ökat ungefär lika snabbt som tillgångarna, att räntekvoten är låg och att kreditgapet dämpats tyder på att riskerna med hushållens skulder för närvarande inte är alarmerande.

Däremot ökar andelen nya bolånetagare som tar ett lån som överstiger 50 procent av bostadens värde och den gruppen låntagare bedöms vara känsliga för förändringar i ekonomiska förutsättningar. Vid störningar kan de nämligen kraftigt minska sin konsumtion och på så vis förstärka en konjunkturnedgång.

I och med att den här gruppen av låntagare växer, bedömer FI att de makroekonomiska riskerna med hushållens skuldsättning i nuläget ökar.

Laddar sidan